หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คำสั่งเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง กำหนดสถานที่กลางเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)