หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายประโรม รอดเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบึงระมาณ
" บึงระมาณจะเป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
ที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบ
นิเวศวิทยา อันมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกักเก็บน้ำ
สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างถาวรภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ "
วัดปลักแรด
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
บึงระมาณ
ประเพณีงานแข่งเรือยาว
บึงระมาณ
จัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงระมาณ
อาสาสมัครและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เทศบาลตำบล
บึงระมาณ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมาายน 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5776 28 ก.ย. 2563
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5752 28 ก.ย. 2563
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว5799 28 ก.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/17630-17641 28 ก.ย. 2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. กศ. มท 0816.2/ว2981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.ย. 2563
การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2940 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.ย. 2563
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค กพส. มท 0810.7/ว2983 28 ก.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17551-17626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17464-17539 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17388-17463 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17361-17387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.ย. 2563
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.ย. 2563
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว100 25 ก.ย. 2563
การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2957 25 ก.ย. 2563
การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว2945 25 ก.ย. 2563
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2958 25 ก.ย. 2563
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี กศ. มท 0816.1/ว2950 25 ก.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ย. 2563
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ย. 2563
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948 24 ก.ย. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 950
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 086-213-5144
เทศบาลตำบลบึงระมาณ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทร : ๐๕๕-๓๖๕-๐๔๙ , ๐๘๔-๘๒๐-๙๙๓๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลบึงระมาณ
จำนวนผู้เข้าชม 4,375,236 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10