หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.brm.go.th/home https://www.brm.go.th/orgchart... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก  ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  โครงสร้าง
จะปรากฏตาม URL ที่ 2
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.brm.go.th/home ... https://www.brm.go.th/board.ph... https://www.brm.go.th/staff.ph... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู บุคลากร  ผู้บริหาร
จะปรากฏตาม URL ที่ 2
3. เลือกเมนู บุคลากร  หัวหน้าส่วนราชการ จะปรากฏตาม URL ที่ 3
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.brm.go.th/home https://www.brm.go.th/projectR... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  อำนาจหน้าที่ จะปรากฏตาม URL ที่ 2
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.brm.go.th/home ... https://www.brm.go.th/strategy... https://www.brm.go.th/projectR... https://www.brm.go.th/vision.p... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  แผนยุทธศาสตร์ จะปรากฏตาม URL ที่ 2
3. เลือกเมนู แผน  พัฒนาท้องถิ่น จะปรากฏตาม URL ที่ 3
4. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  วิสัยทัศน์/พันธกิจ จะปรากฏตาม URL   ที่ 4
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.brm.go.th/home https://www.brm.go.th/contact.... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงาน  ติดต่อ จะปรากฏตาม URL ที่ 2
ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน แผนที่ อีเมลล์ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.brm.go.th/home ... https://www.brm.go.th/law.php https://www.brm.go.th/law_mt.p... https://www.brm.go.th/law_ot.p... https://www.brm.go.th/project_... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ระเบียบ  พรบ./พรก.     จะปรากฏตาม URL ที่ 2
3. เลือกเมนู ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย จะปรากฏตาม URL ที่ 3
4. เลือกเมนู ระเบียบ  ระเบียบปฏิบัติอื่น จะปรากฏตาม URL ที่ 4
5. เลือกเมนู แผน  เทศบัญญัติและงบประมาณรายจ่าย  เทศบัญญัติฯ ปี2566 จะปรากฏตาม URL ที่ 5
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.brm.go.th/home ... https://www.brm.go.th/news_atv... https://www.brm.go.th/news_obt... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข่าวสาร  กิจกรรม จะปรากฏตาม URL ที่ 2
3. เลือกเมนู ข่าวสาร  ข่าวสาร ในทต. จะปรากฏตาม URL ที่ 3
เป็นข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.brm.go.th/home https://www.brm.go.th/webboard... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู บริการประชาชน  กระดานสนทนา จะปรากฏตาม URL ที่ 2
o9 Social Network https://www.brm.go.th/home https://www.facebook.com/bueng... 1.เข้าเว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่ 1 แล้วเลื่อนลงมาด้านล่างของหน้าแรก จะพบ ไอคอนสามารถคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังเฟสบุ๊คของหน่วยงานได้ ตาม URL ที่ 2
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.brm.go.th/home ... https://www.brm.go.th 1. เข้าเว็บไซต์หลัก ตาม URL ที่ 1
2. เลือกเมนู ข่าวสาร  ข่าวสาร ในทต. จะปรากฏตาม URL ที่ 2
 
  (1)     2      3      4      5