หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 2560-2563) [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี่ยง [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ [ 8 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)     2