หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
นายประโรม รอดเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบึงระมาณ
" บึงระมาณจะเป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
ที่ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบ
นิเวศวิทยา อันมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
และพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและกักเก็บน้ำ
สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างถาวรภายในปี พ.ศ.๒๕๕๙ "
วัดปลักแรด
อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
บึงระมาณ
ประเพณีงานแข่งเรือยาว
บึงระมาณ
จัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงระมาณ
อาสาสมัครและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เทศบาลตำบล
บึงระมาณ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
  เทศบาลตำบลบึงระมาณ มีพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ ๙๐.๔๙ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยห่างจากที่ตั้งอำเภอไปตามทางหลวง จังหวัด หมายเลข ๑๒๘๑ สายปลักแรด –บางระกำ เป็น ระยะทาง ๘ กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลก เป็นระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร อยู่ระหว่างละติจูด ๑๖ องศา ๔๕ ฟิลิปดา และเส้นลองติจูด ๑๐๐องศา ๐๐ ฟิลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา ๑๕ ฟิลิปดา ตะวันออก
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลบึงระมาณ ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้าง
 
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๐
 
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๒๕
 
อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๕
 
  เทศบาลตำบลบึงระมาณ ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปลักแรด ขึ้นเป็น เทศบาลตำบลบึงระมาณ โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วว่า มีสภาพเหมาะสม และสมควรจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑
 
   
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ  
  จำนวนประชากรทั้งหมด ๔,๓๘๔ คน แยกเป็น
 
ชาย จำนวน ๒,๑๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๓
 
หญิง จำนวน ๒,๒๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๗
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๖๒๘ ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย ๔๘.๔๕ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เทศบาลตำบลบึงระมาณ ได้แบ่งการปกครองออกเป็น ๒ เขต ๑๐ หมู่บ้าน
 
เขตที่   หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
    บ้านปลักแรด ๕๖ ๓๘ ๙๔ ๒๕
      บ้านดงโคกขาม ๒๓๑ ๒๕๘ ๔๘๙ ๑๘๕
      บ้านปลักแรด ๑๐๐ ๙๘ ๑๙๘ ๙๙
      บ้านปลักแรด ๒๓ ๒๗ ๕๐ ๘๔
      บ้านทุ่งชา ๑๗๖ ๑๕๕ ๓๓๑ ๑๐๙
      บ้านหนองมะปราง ๑๖๘ ๑๖๔ ๓๓๒ ๑๑๘
    ๑๐   บ้านตะเภาทองเฉลิมพระเกียรติ ๒๙๖ ๓๕๒ ๖๔๘ ๑๙๖
    บ้านหนองแขม ๔๒๓ ๔๔๙ ๘๗๒ ๓๒๕
      บ้านหล่ายมือสี ๓๔๒ ๓๖๑ ๗๐๓ ๒๒๑
      บ้านหล่ายโพธิ์ ๓๐๔ ๓๖๓ ๖๖๗ ๒๖๖
        รวม ๒,๑๑๙ ๒,๒๖๕ ๔,๓๘๔ ๑,๖๒๘
 
หมายเหตุ ข้อมูลจากสานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลบึงระมาณ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 086-213-5144
เทศบาลตำบลบึงระมาณ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทร : ๐๕๕-๓๖๕-๐๔๙ , ๐๘๔-๘๒๐-๙๙๓๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลบึงระมาณ
จำนวนผู้เข้าชม 3,768,705 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10