ประชุมคณะกรรมการประเมินและติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 61 


โครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ๔ โครงการ, ก่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ, ครุภัณฑ [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 72 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลูกรัง ๖ โครงการ, ก่อสร [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงต [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 85 
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 28 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากา [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 52 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ๑ โครงการ, ก [ 10 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 87 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (ครั้ง [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 73 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง จ้างเหมาสอบราคาโครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานแ [ 18 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 80 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ของเทศ [ 18 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 84 
ประมูลจ้างโครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 9 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 104 
 
 
   
   
 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทีี่ พล 0023.3/ว 4022 ด่วนที่สุด ลว. 25 ก.ค. 57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 159 
การปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 426 ด่วนที่สุด ลว. 24 ก.ค. 57 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 295 
ขอเชิญประชุมร่วมพิจารณาการทบทวนผลการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว 290 ลว 22 ก.ค.57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 242 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำแผนอัตรกำลัง 3 ปี ฯ ของเทศบาล [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 11 
สรุปการใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ ฯ [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว4123 ลว 29 ก.ค.57 [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 186 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างอบต.ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่3) ที่ พล 0023.2/ว4091 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 166 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนังงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ที่ พล 0023.2/ว4085 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 146 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับที่ปรับเพิ่ม ฯ ที่ พล 0023.2/ว4088 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 174 
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ที่ พล 0023.3ว4131 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 14 
การขอความร่วมมือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่ พล 0023.3/ว 4094 ลว. 29 ก.ค. 57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน(การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) ที่ พล 0023.3/ว4095 ด่วนที่สุด ลว [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
หารือการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว4096 ด่วนมาก ลว. 29 ก.ค. 57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ตามมติ กทจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 7 /2557 ลว 24 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 113 
ขอเลื่อนการประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว297 ลว 28 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
ดำเนินการโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว296 ลว 28 ก.ค.57 [ 28 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 141 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [ 28 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 237 
ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ว4066 ลว. 28 ก.ค. 57 [ 28 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
ขอความร่วมมือการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4018 ลว 25 ก.ค.57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 71 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2029  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/5716-5790 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1265  [ 25 ก.ค. 2557 ]
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 สน.กศ.  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1261  [ 25 ก.ค. 2557 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 784  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1127  ตอบ 10  
   
 

 
อบต.เนินมะปราง โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕7 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดพริก โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่่อนที่ ประจำปี 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดพริก โครงการ กศน.สัญจร [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดพริก งานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองโคกช้าง วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดพริก ดำเนินการออกตรวจสภาพความเสียหายจากไฟไหม้ หมู่ 9 ตำบลวัดพริก [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดพริก ประชุมเตรียมความพร้อมรับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดอินทรีย์ หมู่ที่ 4 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 15 บ้านทุ่ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำเสาไฟส่องสนามฟุตบอล ภาย [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังวน อบต.วังวน ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านชัยพัฒนา [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านบึงธรรมโรง [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมย์ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านช่อง ต.ศรีภิรมย์ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าง่าม ต.ศรีภิรมย์ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
ทต.หัวรอ ริมถนนนะครับ ไม่ใช่ที่เผาขยะ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อยากโอนย้ายสาย 3ตำแหน่งอะไรก็ได้ที่ว่างน่ะค่ะในเมืองพิษณุโลกค่ะ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 71  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ทหารโอนย้ายมาป้องกัน ฯ (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 8693  ตอบ 55
สถ.จ.พิษณุโลก จนท.จัดเก็บอยากกับพิดโลกที่ไหนรับโอน/ย้ายบ้าง (29 ก.ค. 2557)    อ่าน 800  ตอบ 7
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์ฯ จนท.บริหารงานทั่วไป และบุคลากรที่ใดว่างบ้าง (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 48  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.สามารถจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกรได้มั้ยค่ะวิธีใหน (28 ก.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก  ป.พิพัฒน์ กลุ่มเพื่อน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นย้ำ * * * กครั้ง กับคอลัมน์ชวนคุยกับป.พิพ (26 ก.ค. 2557)    อ่าน 7092  ตอบ 44
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งว่างต้องการด่วน (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 2222  ตอบ 19
สถ.จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภา (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน