โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 12 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทสบาลตำบลบึงระมาณ [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ใช้ในงานเทศ [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 122 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ๔ โครงการ, ก่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 61 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ, ครุภัณฑ [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 94 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลูกรัง ๖ โครงการ, ก่อสร [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 77 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงต [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 89 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 100 
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 28 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากา [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ๑ โครงการ, ก [ 10 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 102 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (ครั้ง [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 95 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง จ้างเหมาสอบราคาโครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานแ [ 18 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 88 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ของเทศ [ 18 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 96 
 
 
   
   
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน จ.พิษณุโลก [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 114 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่ พล 0023.3/ว 5147 ด่วนที่สุด ลว. 19 ก.ย. 57 [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 117 
ติดตามรายงานแบบสำรวจเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ พล 0023.3/ว 26 ด่วนที่สุด ลว.19 ก.ย. 57 [ 19 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 66 
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.5/ว5108 ด่วนที่สุด ลว. 18 ก.ย. 57 [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 120 
การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต/แบบออนไลน์)ที่ พล0023.3/ว336 ลว 23 ก.ย.2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 14 
การเสนอความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกำหนดเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชิ้อใน [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 13 
ขอทราบจำนวนข้อมูลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว335 ด่วนมาก ลว.23 ก.ย. 57 [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 16 
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว5187 ลว. 23 ก.ย. 57 [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 16 
ขอให้ครูผุ้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯสำรวจข้อมูลเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน ที่ พล 0023.3/ว333 ลว. 22 ก.ย. 57 [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่ พล 0023.3/ว332 ลว.22ก.ย.57 [ 22 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 31 
แบบสรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ว330 ลว. 18 ก.ย. 57 [ 18 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 109 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ที่ี พล 0023.3/ว5109 ด่วนที่สุด ลว. 17 ก.ย. 57 [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ พล 0023.3/ว5107 ด่วนที่สุด ลว.17 ก.ย. 57 [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 81 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว5105 ลว. 17 ก.ย. 57 [ 17 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 105 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล ที่ พล 0023.4/ว 4972 ลว. 9 ก.ย. 57 [ 15 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 106 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี 2557 ด่วนที่สุด ท่ี่ พล 0023.3/ว 5009 ลว. 12 ก.ย. 57 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 110 
ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคระรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว 325 ลว. 12 ก.ย. 57 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 229 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 50 [ 12 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 236 
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่ พล 0023.3/ว 4989 ลว. 10 ก.ย. 57 [ 10 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 82 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557)ผ่านทางระบบ GFMIS ที่ พล 0023.5/ 4986 ลว. 10 ก.ย. 57 [ 10 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 204 
 
เร่งรัดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว90  [ 22 ก.ย. 2557 ]
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (กรณีถนนชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน/ชุมชน) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1636  [ 22 ก.ย. 2557 ]
ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1635  [ 22 ก.ย. 2557 ]
การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สน.สส. มท 0891.3/ว1629  [ 22 ก.ย. 2557 ]
วิธีการเรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามหน่วยเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1630  [ 19 ก.ย. 2557 ]
ผลการตัดสินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1628  [ 19 ก.ย. 2557 ]
การขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 สน.พส. มท 0810.5/ว1626  [ 19 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 44 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1622  [ 18 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 43 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1621  [ 18 ก.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว277  [ 18 ก.ย. 2557 ]
การสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน(ภาพรวมจังหวัด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว1619  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สน.กม. มท 0804.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว1609 [แบบแจ้งรายละเอียด]  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1613  [ 17 ก.ย. 2557 ]
การจัดโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1605  [ 16 ก.ย. 2557 ]
ขอส่งหนังสือกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผ่นซีดีรอม สน.กม. มท 0804.1/ว1490  [ 16 ก.ย. 2557 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1608  [ 16 ก.ย. 2557 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่รับผลงานทางวิชาการ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 16 ก.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1591  [ 15 ก.ย. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายผังเมืองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0808.2/ว84  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1604  [ 15 ก.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1594 [บัญชีรายละเอียดฯ]  [ 15 ก.ย. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1601  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1600  [ 15 ก.ย. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1595  [ 15 ก.ย. 2557 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 824  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1151  ตอบ 10  
   
 

 
ทต.บึงระมาณ โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.พันเสา ยกเลิกประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) ครั้งที่ ๒ [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ชมพู โครงการอมรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ราชการ สมาชิก ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ชมพู โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.เนินมะปราง โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.เนินมะปราง โครงการสานสายใจรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สมอแข กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมุ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเสาหิน จำนวน 1 โครงการ [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ หมู่ที่ 12 บ้านลำใด ซอย 3 จำนวน 1 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงพระ ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และ หมู่ที่ 10 [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.บึงพระ สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวเรียบ หมู่ที่ 12 บ้านลำใด ซ [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ 7 บ้านเสาหิน จำนว [ 22 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.วัดพริก ประเพณีทอดผ้าป่าหัวเรือและแห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช ประจำปี 2557 [ 21 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.มะต้อง การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะต้อง ครั้งที่ 2/2557 [ 19 ก.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 - 3 (23 ก.ย. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก จพง พัสดุ ที่ไหนว่างบ้างคะ (23 ก.ย. 2557)    อ่าน 218  ตอบ 12
ทต.บางระกำ ชื่นชมและอบอุ่นใจ (23 ก.ย. 2557)    อ่าน 8  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นวก.จัดเก็บ/ นวก.การเงิน/ นวก.พัสดุ/ จพง.การเงิน (23 ก.ย. 2557)    อ่าน 34  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ หรือ เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ ที่ไหนว่างบ้างคะ (23 ก.ย. 2557)    อ่าน 21  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก การเรียกบรรจุพนักงานผู้สอบท้องถิ่นปี 56 ได้ (23 ก.ย. 2557)    อ่าน 84  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก นักพัฒนาชุมชนสามารถโอนย้ายไปเปลี่ยนสายงานตำแหน่งใดได้บ้างนอกจากนักสังคมสงเคราะห์ (22 ก.ย. 2557)    อ่าน 4745  ตอบ 11
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนตำแหน่งนายช่างโยธาว่างบ้างครับ (22 ก.ย. 2557)    อ่าน 39  ตอบ 2
อบต.สมอแข น้ำปะปาไม่ไหลมาเกือบเดือนแล้ว (22 ก.ย. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี รับโอน(ย้าย)นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว ด่วน (22 ก.ย. 2557)    อ่าน 13  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน