กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 194 


โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ติดเตียง) วันสงกรานต์ ปี 58 [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 287  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
สรุปผลรายงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 100 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบ [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 49 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 94 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 [ 3 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 54 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ C [ 1 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 147 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 1 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 234 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ [ 29 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 132 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 119 
แนวทางการปฏิบัติงานกรจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 59 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 85 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย นอกสถา [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 52 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 76 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 105 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 83 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 83 
 
 
   
   
 
ประชุมรับฟังและซักถามเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน (ระบบแท่ง) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว243 ลงวันที่ 23 พ.ค. 2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 182 
โครงการฝึกอบรมเสริมองค์ความรู้ด้านการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5 / ว 2906 ลว 23 พ.ค. 59 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 198 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็ปไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว 2905 ลว 23 พ.ค. 59 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 49 
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับ ที่ พล 0023.3/ว 2904 ลว 23 พ.ค. 59 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 77 
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 90 
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปี 2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 238 ลว 18 พ.ค. 59 [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 129 
สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยี่สารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2862 ลว 18 พ.ค. 59 [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 63 
โครงการพัฒนาศักยภาพ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยฯ ที่ พล 0023.3/ว 2863 ลว 18 พ.ค. 59 [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณสำหรับผู้อุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2861 ลว 18 พ.ค59 [ 18 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 93 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอััตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ที่ พล 0023.2/ว2887 ลว 4 พ.ค. 59 [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 223 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการและคณะอนุกรรมการพิจารณาณ์และการร้องทุกข์ของเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว 2401 ลว 4 พ.ค. 59 [ 17 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 89 
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ที่ พล 0023.2/ว 2804 ลว 16 พ.ค. 59 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 180 
ประกาศคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 235 ลว 16 พ.ค. 59 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
โอนเงินจัดสรรของสำนักง่รสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก เดือนเมษายน 2559 ที่ พล 0023.5/ว 233 ลว 13 พ.ค.59 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 134 
โอนเงินจัดสรรเดือนมีนาคม 2559 ของสำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.5/ว234 ลว 13 พ.ค.59 [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 111 
แจ้งผลการหารือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขั้นซึ่งมีผลก่อนบัญชีเงินเดือน (บัญชี 5) ที่ พล 0023.2/ว232 ลว.13 พ.ค. 2559 [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 159 
อบต.บ้านกลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบ 4 ช่อง หมู่ที่ 10 บ้านซำหวาย เเละหมู่ที่ 11 บ้านใหม่พนมทอง [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
โครงการประกวดเขียนเรียงความ เรื่อง วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้ [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 70 
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ที่ พล 0023.3/ว2772 ลว 13 พ.ค.59 [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 57 
 
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว999  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปี พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว990  [ 23 พ.ค. 2559 ]
เรียกรายงานตัวพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา และพนักงานนิติกร 1 อัตรา กจ. มท 0802.3/ว41 , มท 0802.3/220  [ 23 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2747  [ 23 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 สาขาการจัดการงานอนามัยแม่และเด็ก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว991  [ 23 พ.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชินี 70 ปี ครองราชย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว980 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2559 ]
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว982  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว983  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญประชมผ่าน Web Conference สน.บถ. มท 0809.3/ว979  [ 19 พ.ค. 2559 ]
โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.1/ว987  [ 19 พ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิชาการ สน.สส. มท 0891.4/ว988  [ 19 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม) ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว977 [รายชื่อ]  [ 18 พ.ค. 2559 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว974  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว969  [ 18 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว970  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว975  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สน.สส. มท 0891.4/ว952  [ 18 พ.ค. 2559 ]
การนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว957  [ 18 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 18 พ.ค. 2559 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA) สน.กศ. มท 0893.2/ว959  [ 17 พ.ค. 2559 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1142  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1473  ตอบ 10  
   
 

 
ทต.วัดโบสถ์ ทดสอบ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.วังน้ำคู้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ชมพู ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วังน้ำคู้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.255 [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วังน้ำคู้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.มะตูม สอบราคาจ้างถนนดินลูกรัง ภายในเขตตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ชมพู ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.มะตูม สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเขตตำบลมะตูม [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.มะตูม สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีภิรมย์ วารสารประจำเดือน เมษายน 2559 [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2559 [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ชมพู ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ชมพู ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์ OTOP ขององค์การบริหารส่วน [ 25 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.หัวรอ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ประชาชน ตำบลหัวรอ [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.หัวรอ ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่อง การกำหนดการตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกร [ 24 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นายช่างโบธา (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.ปลักแรด อยากย้าย กลับพิษณุโลก ลง ตน.นวก.ศึกษาค่ะ (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 224  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก นวก. สาธารณสุขชำนาญการอยากย้าย (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ทหารขอโอนย้าย (24 พ.ค. 2559)    อ่าน 102  ตอบ 2
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (24 พ.ค. 2559)    อ่าน 8120  ตอบ 1601
สถ.จ.พิษณุโลก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการค่ะ อยากย้ายกลับมาอยู่พิดโลกบ้านเราค่ะ ดูแลแม่ ตำแหน่ง (24 พ.ค. 2559)    อ่าน 68  ตอบ 2
อบต.วงฆ้อง สอบถามตำแหน่งงาน (23 พ.ค. 2559)    อ่าน 414  ตอบ 4
สถ.จ.พิษณุโลก ทหารขอโอนย้าย (23 พ.ค. 2559)    อ่าน 156  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย จพง พัสดุชำนาญงาน (23 พ.ค. 2559)    อ่าน 111  ตอบ 3
อบต.วังยาง ประกาศรับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัด (23 พ.ค. 2559)    อ่าน 15  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน