วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 เทศบาลตำบลบึงระมาณขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100) วัน ในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ วัดดงโคกขาม ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 
 
 
รายชื้อผู้ซื้อแบบโครงการก่อสร้างถนนลา่ดยาง สายบ้านดงโคกขาม-บ้านทุ่งชา (ต่อจากเดิ [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.๒) เพิ่มเติม ประจำปีงบ [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด. ๒) เพิ่มเติม [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 15 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบ [ 14 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถ [ 14 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
รายงานผลการจัดเก็บภาษีฯ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2560 [ 6 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบ [ 28 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 25 
รายงานการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี พัสดุ อปท. [ 27 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 31 
รายงานการขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านดงโคกขาม - บ้านทุ่งชา (ต่อจ [ 27 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 32 
เจ้าหน้าที่ปิดประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนและประกาศเลื่อนวันที่เสนอราคา [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 45 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เลื่อนวันที่เสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน [ 24 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 45 
 
 
   
   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1899 ลว 27 มี.ค. 60 [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 41 
จัดอบรมหลักสูตรการบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง ด่วนทีี่สุด ที่ พล 0023.3/ว096 ลว 24 มี.ค. 60 [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 45 
ขอเชิญ อปท. เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว1893 ลว 24 มี.ค. 60 [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 38 
สำรวจข้อมูลการปฎิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท. ที่ พล 0023.3/ว094 ลว 23 มี.ค. 60 [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 55 
การขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1856 ลว 23 มี.ค. 60 [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 69 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1853 ลว 23 มี.ค. 60 [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 50 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลฯ ที่ พล 0023.3/ว 1852 ลว 23 มี.ค. 60 [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 32 
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดงานวันผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1851 ลว 23 มี.ค. 60 [ 23 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 55 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ัฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1817 ลว 22 มี.ค. 60 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 76 
การโอนเงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1816 ลว 22 มี.ค. 60 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 100 
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ฯ ที่ พล 0023.3/ว 1815 ลว 22 มี.ค. 60 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 55 
ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ฯ ที่ พล 0023.3/ว 1814 ลว 22 มี.ค. 60 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 25 
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ที่ พล 0023.3/ว 1813 ลว 22 มี.ค. 60 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 38 
ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนฯ ที่ พล 0023.3/ว 1812 ลว 22 มี.ค. 60 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 29 
ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1811 ลว 22 มี.ค. 60 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 56 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล หมู่บ้าน/ชุมชน ในระบบข้อมูลกลาง (INFO) ด่วนทึ่สุด ที่ มท 0806.2/ว 611 ลว. 20 มี.ค. 60 [ 22 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 104 
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ พล 0023.2/ว1746 ลว. 20 มี.ค. 60 [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 141 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรมเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา" ฯ ที่ พล 0023.3/ว 1748 ลว 20 มี.ค. 60 [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 48 
แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ ว 1771 ลว 20 มี.ค.60 [ 21 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 43 
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 79 
 
ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1617  [ 24 มี.ค. 2560 ]
รายงานการตรวจสอบโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว1529  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว590  [ 24 มี.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว643 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มี.ค. 2560 ]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดจัดทำข้อมูลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว642  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่งของเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว639  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การกำหนดระยะเวลาการปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว640  [ 23 มี.ค. 2560 ]
การขยายเวลาในการรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว638  [ 23 มี.ค. 2560 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1555  [ 23 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว633 [แบบตอบรับ] [แบบฟอร์มธนาคาร] [คำอธิบายการกรอก] [รายละเอียดฯ]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/2652-2700 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์แกนนำ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง กศ. มท 0816.3/ว627  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) สน.บถ. มท 0809.4/ว607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2560 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 กศ. มท 0816.3/ว626  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมิน ผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (โครงการเยียวยา) รุ่นที่ 1-4 ประจำปี พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว625  [ 22 มี.ค. 2560 ]
แจ้งโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว620  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว617 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว606  [ 21 มี.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560 ด่วน กพส. มท 0810.3/ว615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว616  [ 21 มี.ค. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว610  [ 20 มี.ค. 2560 ]
ขอส่งสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว605 [สื่อวีดีทัศน์ชุด "ธรรมาภิบาลเข้มแข็ง ทุจริตภาครัฐล  [ 20 มี.ค. 2560 ]
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ศส. มท 0806.2/ว611  [ 20 มี.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว601  [ 20 มี.ค. 2560 ]
 
   
   
 
   
สอบถามตำแหน่งว่าง (4 ก.ย. 2558)    อ่าน 55  ตอบ 0  
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1230  ตอบ 1  
   
 

 
อบต.วังโพรง งาน “เทศกาลผลไม้นานาพรรณ มหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2560” Amazing Export Mang [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ชมพู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.ชุมแสงสงคราม [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ ต้อนรับคณะทำงาน อพ.สธ.(เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ) [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำ การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี (เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560) [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวรอ ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ รายชื้อผู้ซื้อแบบโครงการก่อสร้างถนนลา่ดยาง สายบ้านดงโคกขาม-บ้านทุ่งชา (ต่อจากเดิ [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.หัวรอ ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
ทต.หัวรอ ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวรอ ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองแฟง (ช่ว [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดจันทร์ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.วังทอง การค้ำประกันและการบังคับคดี(ต่อ) [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง การค้ำประกันและการบังคับคดี [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 2 
อบต.ชาติตระการ โครงการป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.ชาติตระการ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและสมานฉันท์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ช [ 27 มี.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข ปีงบประมาณ 2560 (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 974  ตอบ 212
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้าย) ด่วน! พนักงานส่วนตำบลหลายอัตรา จังหวัดพิษณุโลก (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 6371  ตอบ 12
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 10507  ตอบ 1710
อบต.ชาติตระการ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.วัดจันทร์ น้ำประปาหมู่บ้านบัวสีเงินไม่ไหล (27 มี.ค. 2560)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.วัดจันทร์ อยากทราบความหมายของตรา อบต.วัดจันทร์ (26 มี.ค. 2560)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก พฤติกรรมลูกจ้าง ที่ดี ที่ดอนทอง (25 มี.ค. 2560)    อ่าน 335  ตอบ 2
อบต.บ้านพร้าว เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านพร้าว อำเภอนครไทย จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 มี.ค. 2560)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการย้ายมาพิษณุโลก (23 มี.ค. 2560)    อ่าน 78  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการย้าย จพง.ประชาสัมพันธ์/จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว (23 มี.ค. 2560)    อ่าน 39  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน