โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ติดเตียง) วันสงกรานต์ ปี 58 [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 86 


โครงการวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยห่วงใยผู้สูงอาุยุ ปี 58 [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 104 



 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ลงนามสัญญาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์ ทต.บึงระมาณ สัญญาจ้ [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการส [ 21 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสร [ 21 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 20 
ลงนามทำสัญญาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ เทศบาลตำบลบึงระมาณ สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๕๘ ลงวันท [ 14 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัด [ 8 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 31 
แก้ไขราคากลาง โครงการที่ ๘ ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายหนองปากคลอง (ต่อจ [ 8 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถท [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 47 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 40 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศขอบเขตดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ AS [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ๑ โครงการ, [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 23 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
 
 
   
   
 
ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอนุบาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 418 ลว 2 ต.ค. 58 [ 2 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 54 
รายงานการจัดซื้อนมพร้อมดื่ม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของ อปท.ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 417 ลว 2 ต.ค.58 [ 2 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 106 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 416 ลว 1 ต.ค.58 [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 154 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่่ 2) ที่ พล 0023.5/ว 6032 ลว 30 ก.ย.58 [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 81 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ที่ พล 0023.5/ว 6031 ลว 30 ก.ย.58 [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ฯ ที่ พล 0023.3/ว 6030 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 53 
แจ้งราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างที่สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงเพิ่มเติม จากบัญชีราคามาตรฐานฯ ที่ พล 0023.5/ว 414 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 37 
การโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดฯ ที่ พล 0023.5/ว 412 ลว 29 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 64 
โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ พล 0023.5/ว 411 ลว 29 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 111 
ขอเชิญเข้าร่ววงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" ที่ พล 0023.3/ว 6016 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ( Locol Competency Test:LCT) ที่ พล 0023.3/ว 6018 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6015 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6017 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 19 
เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา รายการเงินเดือน และเงินสวัสดิการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 413 ลว 29 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 244 
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ พล0023.3/ว6019 ลว30 ก.ย.58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 63 
การเยี่ยมผู้พ้นโทษของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว6020 ลว 30 ก.ย.58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 40 
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว 5998 ลว 29 ก.ย.58 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 120 
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว 6000 ลว 29 ก.ย.58 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 83 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 2559 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 408 ลว 29 ก.ย. 58 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 161 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/5988 ลว 28 ก.ย.58 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 96 
 
การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2135  [ 2 ต.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา สพบ. มท 0807.4/2092  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณี อปท. ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2118  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 1 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2111 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2146  [ 30 ก.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2129  [ 30 ก.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2128  [ 30 ก.ย. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 30 ก.ย. 2558 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว 2132  [ 29 ก.ย. 2558 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2130  [ 29 ก.ย. 2558 ]
ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2127  [ 29 ก.ย. 2558 ]
ซักซ้อมทำความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว88  [ 29 ก.ย. 2558 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พงศ.2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.3/ว2126  [ 29 ก.ย. 2558 ]
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2125 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2558 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 29 ก.ย. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว2124  [ 29 ก.ย. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชราและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.สส. ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว2114  [ 29 ก.ย. 2558 ]
รายชื่อข้าราชการ/พนักงาน ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558 และรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 สน.บถ.  [ 29 ก.ย. 2558 ]
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.5/ว45,ว46  [ 29 ก.ย. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2098  [ 29 ก.ย. 2558 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 988  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1334  ตอบ 10  
   
 

 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วังวน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังวน [ 5 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.มะต้อง [ 5 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.มะต้อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 - 2561) [ 5 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำ กิจกรรมยามเช้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 5 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.มะตูม แผนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายเร่งด่วนของรับบาลสำหรับผู้สูงอายุและคนพิกา [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.ไผ่ขอดอน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านใหม่ ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.ศรีภิรมย์ ศรีภิรมย์สาร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ปีที่๒ ฉบับที่๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ไผ่ขอดอน ร้านค้าชุมชนตำบลไผ่ขอดอน [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.วังวน ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังวน ม.1 อ.พรหมพิรา [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.วังวน การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจักซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราค [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปี [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปี 2 [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปี [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนไปเป็น ผอ.กองการศึกษา (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 760  ตอบ 12
สถ.จ.พิษณุโลก ร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม (5 ต.ค. 2558)    อ่าน 4085  ตอบ 44
ทต.บ้านมุง ช่วงนี้ชี้แนะข่าวช่วยชาวบ้าน (4 ต.ค. 2558)    อ่าน 23635  ตอบ 382
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ปโทรัฐศาสตร เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของนักวิชาการศึกษาหรือไม่ (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 7860  ตอบ 20
ทต.ท่าทอง น้ำประปา (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ผู้อำนวยการกองคลัง 7 ว่าง (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 1009  ตอบ 8
อบต.หินลาด เบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด 0-5500-9755 เบอร์แฟกซ์ 0-5500-9860 (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.สมอแข รถขยะของเทศบาลปล่อยสิ่งปฏิ * * * ลลงบนถนน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก นักวิชาการพัสดุที่ไหนว่างบ้างครับ (1 ต.ค. 2558)    อ่าน 63  ตอบ 3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน