โครงการอำเภอพบท้องถิ่นท้องที่ ประจำปี 2558 [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 58 


โครงการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์และใช้สารชีวะภัณฑ์ในนาข้าวเพื่อป้องกันและกาจัดศัตรูพื [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 54 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลจ้างโครงการก่อส [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงา [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯฝ่ายอำนวยการ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายหนองปากคลอง ห [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphalt Concrete สายบ้านดง [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายยุ้ย ทับเทศ - บ้านนาย [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสวอง บุญประเสริฐ หมู [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหมอสมนึก หมู่ที่ ๖ บ้านห [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสุวรรณ หมู่ที่ ๖ บ้านหล่ [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร้านอาหารแม่อัมพร หมู่ที่ [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านผู้ใหญ่สำราญ หมู่ที่ [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนางส้ม ข้างบ้านรองนูญ หมู่ [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเข้าประปา-ถนนคอนกรีต หมู [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
 
 
   
   
 
เร่งรัดการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายในระบบ e-Plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว139 ลว 27 มี.ค.58 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกเข้าถ่ายทำสกู๊ปประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/0003 ลว 27 มี.ค.558 [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.และค่าก่อสร้างอาคารเรียนแและอาคารประกอบการเรียนของโรงเรียนในสังกัด ที่ พล 0023.3/122 ลว 26 มี.ค58 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 69 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุง ถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยุสื่อสาร ด่วนมาก พล0023.3/ว136 ลว 26 มี.ค58 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 86 
การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบของอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1870 ลว 19 มี.ค.58 [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 155 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด อปท.รายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต)เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคืนเงินหลักประกันให้กับคู่สัญญา [ 27 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
สถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. ที่ พล 0023.4/ว138 ลว 26 มี.ค.58 [ 26 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1989 ลว. 25 มี.ค. 58 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 139 
ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 1-12 ที่ พล 0023.3/ว 1990 ลว. 25 มี.ค. 58 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
แบบแจ้งรายละเอียดขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน - กรณีมีหนีผูกพัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว131 ลว 24 มี.ค.58 [ 25 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 81 
สำรวจข้อมูลขยะของ อปท. [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 100 
การคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว1962 ลว 24 มี.ค.58 [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์" ที่ พล 0023.3/1960 ลว 24 มี.ค.58 [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิค ที่ พล 0023.3/ว1961 ลว 24 มี.ค.58 [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
การขออุทธรณ์การขยายเลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ.2556 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว1940 ลว 23 มี.ค.58 [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 55 
การถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าของ อปท.ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6 ลว. 23 มี.ค. 58 [ 23 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 83 
มอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558ฯ ที่ พล 0023./ว1874 ลว 19 มี.ค.58 [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 98 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามาตรการเพิ่มประสิทธิการใช้งบประมาณ ปี 2558 ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1875 ลว 19 มี.ค.5 [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 117 
ซักซ้อมแนวทางการประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ พล0023.3/ว 1876 ลว 19 มี.ค.58 [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 102 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว1869 ลว 19 มี.ค58 [ 20 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 121 
 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว654  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว594  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2558 ]
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 สน.คท. มท 0808.2/ว644  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว650  [ 27 มี.ค. 2558 ]
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว590 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว645  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนเมษายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5165-5240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 5 สพบ. มท 0807.4/ว605  [ 26 มี.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งทายาทเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจากผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว618  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2555 สน.สส. มท 0891.3/ว619  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 สน.สส. มท 0891.3/ว631  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สน.สส. มท 0891.3/ว632  [ 25 มี.ค. 2558 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว642 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การจัดบริการห้องสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.3/ว628  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/4920-4965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มี.ค. 2558 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว626  [ 25 มี.ค. 2558 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีลาออกก่อนครบวาระหรือมีการยกฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว638  [ 25 มี.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว622  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/4722-4797 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มี.ค. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว623  [ 24 มี.ค. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว620  [ 24 มี.ค. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว621  [ 24 มี.ค. 2558 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 934  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1243  ตอบ 10  
   
 

 
อบต.มะต้อง การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ( 2559 - [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ท่าทอง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ จำนวน 1 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
ทต.บางระกำ จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.หัวรอ การแข่งขันกีฬา ทุ่งหัวรอสัมพันธ์ ประจำปี 2558 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.หัวรอ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระโคล่ หมู่ที่ 7 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.หัวรอ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลานกีฬาวัดบางพยอม หมู่ที่ 1 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.หัวรอ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และภูมิทัศน์ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.หัวรอ ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการถนนเลียบคลองสระโคล่ หมู่ที่ 7 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.หัวรอ โครงการต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.หัวรอ ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการ ซอยหน้าสถานี้รถไฟ 4 หมู่ที่ 11 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.หัวรอ ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการ ซอยประทุมทอง 3 หมู่ที่ 11 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วงฆ้อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเริ่มต้นที่นานายชัยฤทธิ์ ทินแก้ว ที่นานายบุญช่วย อิ่มอยู่ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.วงฆ้อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านวังมะด่าน ตาบลวงฆ้อง อาเภอพรห [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วงฆ้อง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหัวเขาสมอคร้า ตาบลวงฆ้อง อาเภ [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.หัวรอ ประกาศฯ สอบราคาจ้างโครงการ ซอยน้อยแสง หมู่ที่ 10 [ 27 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
ทต.หัวรอ ต้องการช่างซ่อมท่อประปาครับ (29 มี.ค. 2558)    อ่าน 1  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ให้รอถึงเมื่อไหร่ครับท่าน (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 1
ทต.บ้านมุง สอบถามว่าวัดเนินสว่างสามัคคีธรรม มีการทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระอุโบสถหรือเปล่า (28 มี.ค. 2558)    อ่าน 1090  ตอบ 14
สถ.จ.พิษณุโลก หาคนแทน (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อปท. ใดต้องการ หัวหน้า สป. ระดับ 6 (ที่ตั้งใจทำงานจริงๆ) (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 192  ตอบ 4
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 1479  ตอบ 364
อบต.สมอแข ตำแหน่งธุรการ ที่ อบต.สมอแข ว่างหรือเปล่าคะ (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 36  ตอบ 1
อบต.บึงพระ สนใจสมัครงาน (27 มี.ค. 2558)    อ่าน 204  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 155  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย จพง.พัสดุ (26 มี.ค. 2558)    อ่าน 168  ตอบ 3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน