โครงการแก้ไขปัญหาด้านสังคม เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 36 


โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 37  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแบบ Ca [ 8 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 35 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 28 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 27 
เจ้าหน้าที่ปิดประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน (ชื่อโครงการที่ ๑) ก่อสร้างว [ 2 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 36 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลจ้างโครงการก่อสร้ [ 2 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 56 
เจ้าหน้าที่ปิดประกาศเผยแพร่โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ๑ โครงการ, โครงการก่อสร [ 30 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโ [ 30 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ [ 30 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน [ 30 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน [ 30 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้ [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรา [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผ [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 45 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบา [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
 
 
   
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5645 ลว 26 ก.ย. 59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 63 
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5640 ลว 26 ก.ย. 59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
ขอข้อมูลหมู่บ้่าน/ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 373 ลว 22 ก.ย. 59 [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 79 
การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ ด่วนทีี่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5647 ลว 26 ก.ย. 59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 12 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งปม.รายจ่าย ปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5642 ลว 26 ก.ย. 59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5643 ลว 26 ก.ย. 59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 5648 ลว 26 ก.ย. 59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั้วไปด้านการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5644 ลว 26 ก.ย. 59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5681 ลว 26 ก.ย. 59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 9 
การยกเลิกมาตราการชะลอการสองแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โป่งผา และโป่งงาม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5676 ลว 26 ก.ย.59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 20 
การกำหนดชื่อส่วนราชการและอักษรย่อของส่วนราชการเพื่อรองรับการจัดทำศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ที่ พล 0023.2/ว5677 ลว 26ก.ย.59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว5649 ลว 26 ก.ย.59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 12 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2559 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4 ที่ พล 0023.5/ว5646 ลว 26 ก.ย. 59 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
รายงานข้อมูลการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนส่งเสริมการศึกษาคนพิการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 372 ลว 22 ก.ย. 59 [ 22 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 106 
ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว 5596 [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 376 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก ที่ พล 0023.3/ว 5597 ลว 21 ก.ย. 59 [ 21 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 62 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 5564 ลว 20 ก.ย. 59 [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 192 
แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5562 ลว 20 ก.ย. 59 [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 51 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5559 ลว 20 ก.ย. 59 [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 33 
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ พล 0023.2/ว5540 ลว. 19 ก.ย. 59 [ 19 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 62 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 23 ก.ย. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2559 ]
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กยผ. มท.0815.3/1921  [ 22 ก.ย. 2559 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 สน.คท.  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว109  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2559-2560 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1904  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวดแก่ประชน ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กพส. มท 0810.7/ว1913  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1894  [ 22 ก.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1908  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา สำหรับเดือนกันยายน ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803.3/ว1907  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/11829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11684-11752 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ขอเอกสารเพิ่มเติมรายการที่ประสงค์ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1905 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ย. 2559 ]
ติดตามการส่งข้อมูลตามแบบ สบศ.1-สบศ.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1900  [ 21 ก.ย. 2559 ]
เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1888  [ 21 ก.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1880 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 21 ก.ย. 2559 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด มท 0815.3/ว1885  [ 20 ก.ย. 2559 ]
รายงานข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1882  [ 20 ก.ย. 2559 ]
สำรวจข้อมูลนักเรียน ข้อมูลพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน/พนักงานจ้างรายชั่วโมงสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรมจังหวัดสะอาด ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว1883  [ 20 ก.ย. 2559 ]
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว5347  [ 20 ก.ย. 2559 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1192  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1512  ตอบ 10  
   
 

 
อบต.งิ้วงาม จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 6 รายการ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.พันชาลี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (Strategic Route Map) กอง [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.มะตูม [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.พันเสา การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.มะตูม โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลมะตูม [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดจันทร์ พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ชุมแสงสงคราม อบต.ชุมแสงสงคราม ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อฯ รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.สนามคลี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าทอง ประกาศการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.ท่าทอง ประกาศการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าทอง ประกาศการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าทอง ประกาศการจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จำนวน 2 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ [ 26 ก.ย. 2559 ]    อ่าน 6 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
อบต.ห้วยเฮี้ย  Renewed spot (26 ก.ย. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก จพง.ป้องกัน (26 ก.ย. 2559)    อ่าน 23  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายนักจัดการงานทั่วไป (26 ก.ย. 2559)    อ่าน 77  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก (++สุดยอด++)แนวข้อสอบพนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายจัดซื้อและบ (24 ก.ย. 2559)    อ่าน 27  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก โหลดแนวข้อสอบสถาปนิก ระดับ 4 ปฏิบัติงานสังกัด ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การรถไฟ (24 ก.ย. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 9404  ตอบ 1701
สถ.จ.พิษณุโลก ผู้สนใจโอนย้ายมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 94  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ดอนทองรับโอนย้าย (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 158  ตอบ 1
ทต.พันเสา ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เป็นคนภายในเกือบทั้งหมด ทำไมต้องประกาศสอบทางอินเตอร (23 ก.ย. 2559)    อ่าน 244  ตอบ 2
ทต.พันเสา รั้วศูนย์เด็กเล็ก (22 ก.ย. 2559)    อ่าน 22  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน