กีฬาหน่วยงาน บางระกำสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 22 


พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100) วันฯ [ 23 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 27  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 เทศบาลตำบลบึงระมาณขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100) วัน ในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ วัดดงโคกขาม ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 
 
 
เจ้าหน้าที่ปิดประกาศเผยแพร่โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านดงโคกขา - บ้านทุ่งชา [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโ [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านดงโคกข [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 31 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ร [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน [ 15 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 14 
รายงานการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 9 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การบริการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย น [ 9 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 15 
รายงานเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 [ 9 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 14 
รายงานเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 [ 9 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 17 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560  [ 8 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 14 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 8 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๓ [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 52 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย [ 7 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 36 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 [ 6 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอน [ 6 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 17 
 
 
   
   
 
การดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้น ป.3 ปีกา่รศึกษา 2559 ที่ พล.0023.3/ว.057 ลว 22 ก.พ 60 [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 6 
แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" ฯ ที่ พล 0023.3/ ว 1158 ลว 22 ก.พ. 60 [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 9 
ขอเชิญร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งฯ ที่ พล 0023.3/ว 1161 ลว 22 ก.พ. 60 [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 9 
รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจโครงการโรคพิษสุขนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 035 ลว 22 ก.พ. 60 [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 13 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1160 ลว 22 ก.พ. 60 [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 11 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท ที่ พล 0023.2/ว1162 ลว 22 ก.พ. 60 [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 18 
แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว [ 22 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 22 
แจ้งขยายเวลาเปิดระบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 056 ลว 21 ก.พ. 60 [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 43 
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันฯ ที่ พล 0023.3/ ว 1126 ลว 21 ก.พ. 60 [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1127 ลว 21 ก.พ. 60 [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 41 
การขับเคลื่อนการลดอุปสงค์ยาเสพติดในภาคเหนือตอนล่างฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 055 ลว 21 ก.พ. 60 [ 21 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 59 
ทะเบียน อบต. ที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในกระบวนการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งหรือรับรองบัญชี ที่ พล.0023.2/ว1080 ลว 20 ก.พ. 60 [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 141 
แนวทางการดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 054 ลว 20 ก.พ. 60 [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 34 
แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการฯ ที่ พล 0023.2/ว 1079 ลว 20 ก.พ. 60 [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 77 
แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ที่ พล 0023.3/ว 1033 ลว 20 ก.พ. 60 [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 42 
มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ที่ พล 0023.3/ว 1081 ลว 20 ก.พ. 60 [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 36 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ประกาศเรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๒ [ 20 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 72 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด อปท.ดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดฯ ที่ พล 0023.3/ว 1049 ลว 17 ก.พ. 60 [ 17 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 44 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1048 ลว 17 ก.พ. 60 [ 17 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 78 
แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ พล. 0023.2/ว1050 ลว 17 ก.พ. 60 [ 17 ก.พ. 2560 ]   อ่าน 162 
 
หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศ. มท 0816.3/ว388  [ 21 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.3/ว393  [ 21 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว387  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397  [ 21 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.2/ว385 [รายชื่อ]  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ขอเชิญเช้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว380  [ 20 ก.พ. 2560 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กศ. มท 0816.2/ว386  [ 20 ก.พ. 2560 ]
โครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) กศ. มท 0816.3/ว362  [ 20 ก.พ. 2560 ]
การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว384  [ 20 ก.พ. 2560 ]
สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันที่ 18 มีนาคม 2560 สล.  [ 20 ก.พ. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุงใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 17 ก.พ. 2560 ]
สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว366  [ 17 ก.พ. 2560 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว354  [ 17 ก.พ. 2560 ]
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว348  [ 16 ก.พ. 2560 ]
มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว351  [ 16 ก.พ. 2560 ]
แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว352  [ 16 ก.พ. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 15 ก.พ. 2560 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน ที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว353  [ 15 ก.พ. 2560 ]
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว334 [รายชื่อ]  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 กศ. มท 0816.5/ว335  [ 15 ก.พ. 2560 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว339  [ 15 ก.พ. 2560 ]
ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน มฝ.1 และ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท0810.5/ว349  [ 15 ก.พ. 2560 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 14 ก.พ. 2560 ]
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว338 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2560 ]
 
   
   
 
   
สอบถามตำแหน่งว่าง (4 ก.ย. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 0  
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1222  ตอบ 1  
   
 

 
อบต.งิ้วงาม ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.สมอแข รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยา [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.วังน้ำคู้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังน้ำ [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 4 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ข [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ชมพู ข่าวสารตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่านางงาม [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.สมอแข ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดจันทร์ อบต.วัดจันทร์ จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน โดยนำแนวทาง 3Rs ปร [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาง [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม เรื่อง กำหนดนรัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม สมัย [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย เทศบาลนครไทยจัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.วังทอง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.9 บ้านเสือลากหาง [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.พันชาลี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำไม้กวาดดอกหญ้า” [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 9 
ทต.ท่าทอง เทศบาลท่าทองร่วมต่อต้านคอรับชั่นตามนโยบาย [ 22 ก.พ. 2560 ]    อ่าน 8 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
อบต.บ้านดง  สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.นครป่าหมาก  สมุนไพร หมอชู ยารักษาโรค บำบัดกายและสุขภาพ (มหาสารคาม) (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.บางกระทุ่ม ฝากรูปให้ครูเล็กค่ะ (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ขอความอนุเคราะห์อบต.วังพิกุล (ที่ต้องโพสในนี้เนื่องจากโพสในเวปอบต.วังพิกุลไม่ได้ (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 73  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล อบต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (21 ก.พ. 2560)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.คันโช้ง ตรา อบต.คันโช้ง (20 ก.พ. 2560)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (19 ก.พ. 2560)    อ่าน 1198  ตอบ 11
สถ.จ.พิษณุโลก อยากสอบหน.สำนักปลัด (19 ก.พ. 2560)    อ่าน 916  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก (((((++แชร์ข้อสอบใหม่+พร้อมเฉลย++)))) แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลสก (18 ก.พ. 2560)    อ่าน 121  ตอบ 1
อบต.วังทอง  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังทอง อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.พ. 2560)    อ่าน 3  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน