พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100) วันฯ [ 23 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 7 


งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 10  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 เทศบาลตำบลบึงระมาณขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100) วัน ในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ วัดดงโคกขาม ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาด [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 8 
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 10 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 9 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 8 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 7 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 6 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 10 
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 5 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 4 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 11 
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 3 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 14 
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 2 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ. 2563 หมู่ที่ 1 [ 13 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 12 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 6 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 6 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 13 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
 
 
   
   
 
รายงานการประชุม นายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 พ.ย. 2559 [ 23 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 9 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลความต้องการอัตรากำลังคนภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่ พล 0023.2/ว527 ลว 23 ม.ค. 60 [ 23 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
ให้จัดส่งสำเนา รวบรวมข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ และควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล 0023.4/ว013 ลว 23 ม.ค. 60 [ 23 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 32 
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 41 
อบต.นครป่าหมาก ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๖ โครงการ [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
อบต.น้ำกุ่ม ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด๖ตัน๖ล้อ จำนวน ๑ คัน [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 20 
อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและทางเท้าหมู่ที่ ๗ สายประตู ๕ ม.นเรศวร [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 16 
อบต.่ท่าโพธิ์ ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเอน หมู่ที่ ๖ [ 20 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 15 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การบรีหารจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 84 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ ฯ ที่ พล 0023.5/ ว 470 ลว 19 ม.ค. 60 [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 55 
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พล 0023.3/ ว 469 ลว 19 ม.ค.60 [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 50 
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 ที่ พล 0023.3/ ว 471 ลว 19 ม.ค. 60 [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 22 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐฯประจำปี 2559 ที่ พล 0023.2/ว005 ลว 13 ม.ค.60 [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 109 
สนง.สรรพสามิตฯได้จัดสรรเงินรายได้ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ธ.ค.59 ที่ พล 0023.5/ว010 ลว 18 ม.ค.60 [ 19 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 66 
ประชาสัมพันธ์การประกวดองค์กร "ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ที่ พล 0023.3/ว 006 ลว 13 ม.ค. 60 [ 18 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 53 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดจัดส่งรายงานการจัดทำงบประมาณร่ายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาตามแบบฟอร์มที่กำหนด ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 009 ลว 18 ม.ค. 60 [ 18 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 65 
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 008 ลว 18 ม.ค. 60 [ 18 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 39 
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 60 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 302 ลว 17 ม.ค. 60 [ 17 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 110 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ)ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว 256 ลว 16 ม.ค.60 [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 65 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 2 ที่ พล 0023.5/ว252 ลว 16 ม.ค.60 [ 16 ม.ค. 2560 ]   อ่าน 66 
 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว135  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว131 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning) กศ. มท 0816.3/ว133  [ 20 ม.ค. 2560 ]
แนวทางดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำหนดตำแหน่งและสายงานไม่เป็นไปตามโครงสร้างส่วนราชการ สน.บถ. มท 0809.2/ว2  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว120  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กศ. มท 0816.2/ว127  [ 20 ม.ค. 2560 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2  [ 20 ม.ค. 2560 ]
ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ... ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว124  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว126  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว125  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย กพส. มท 0810.6/ว121  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว0228  [ 19 ม.ค. 2560 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐฯ สน.คท. มท 0808.2/ว98  [ 19 ม.ค. 2560 ]
แจ้งผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.2/ว1  [ 19 ม.ค. 2560 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว101  [ 18 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว99  [ 18 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัดทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว93  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว31 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) จัดส่งรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2560 ]
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว90  [ 17 ม.ค. 2560 ]
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สถ.) กพส. มท 0810.6/ว78  [ 17 ม.ค. 2560 ]
การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ด่วนที่สุด กพส. มอ 0810.4/ว 88 [แบบสำรวจข้อมูล]  [ 16 ม.ค. 2560 ]
 
   
   
 
   
สอบถามตำแหน่งว่าง (4 ก.ย. 2558)    อ่าน 41  ตอบ 0  
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1219  ตอบ 1  
   
 

 
อบต.หินลาด ประกาศกำหนดราคากลาง [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.นาบัว ตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมคิด หมู่ที่ 4 บ้านนาบัว [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.นาบัว ตกลงจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสุวิทย์ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำทวน [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.นาบัว ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนเดื่อ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำทวน [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.นาบัว ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผา หมู่ที่ 4 บ้านนาบัว [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.นาบัว ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อน้องฝ้าย - คลองชลประทาน หม [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.นาบัว ตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านบ [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่าแดง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.บางระกำ ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุม [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
อบต.ชุมแสงสงคราม งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องแนวทางการขอรับเงินสงเคราะห์โ [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.พิษณุโลก [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 6 
ทต.บึงระมาณ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100) วันฯ [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.บึงระมาณ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 10 
ทต.ท่าทอง ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าทอง ปั่นจักรยานถวายในหลวง ร.9 [ 23 ม.ค. 2560 ]    อ่าน 4 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
อบต.ห้วยเฮี้ย  Social pictures (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 2  ตอบ 0
ทต.สนามคลี ขอเบอร์ติดต่อ (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 5  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนหัวหน้าฝ่ายอำนวย (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายพนักงาน (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนนักวิชาการศึกษาบ้างคะ (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 142  ตอบ 5
ทต.บ้านมุง ต้องการขายที่ดิน 4 ไร่ 280000 บาทใกล้เคียงราคาประเมิน เป็นฉโนด (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 3009  ตอบ 4
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย (ด่วน) (23 ม.ค. 2560)    อ่าน 54  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลปลักแรด รับโอนย้ายจำนวน 2 ตำแหน่ง (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 399  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถาม (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 48  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (21 ม.ค. 2560)    อ่าน 626  ตอบ 7
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน