กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 8 


โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ติดเตียง) วันสงกรานต์ ปี 58 [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 102  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 [ 3 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 19 
ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต สายข้างบ้านนายกประโ [ 27 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๕ บ้านปลักแรด [ 27 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal ๒ โครงการ, ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ [ 19 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ [ 15 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 [ 7 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบ [ 7 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
ลงนามสัญญาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์ ทต.บึงระมาณ สัญญาจ้ [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการส [ 21 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสร [ 21 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 48 
ลงนามทำสัญญาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ เทศบาลตำบลบึงระมาณ สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๕๘ ลงวันท [ 14 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 52 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัด [ 8 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 48 
แก้ไขราคากลาง โครงการที่ ๘ ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Cape Seal สายหนองปากคลอง (ต่อจ [ 8 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 40 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถท [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 65 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 40 
 
 
   
   
 
ขอเลื่ิอนการจัด "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ" [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารของอปท. ที่ พล 0023.5/ว488 ลว 27 พ.ย.58 [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ ว 489 ลว 27 พ.ย. 58 [ 27 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 7271 ลว 26 พ.ย.58 [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 46 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุ่นเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.5/ว 7269 ลว 26 พ.ย.58 [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ที่ พล 0023.5/ว 7268 ลว 26 พ.ย.58 [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 21 
ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7266 ลว 26 พ.ย. 58 [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 35 
โครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วรที่สุดที่ พล 0023.3/ว 7258 ลว 26 พ.ย.58 [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 82 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและรับรองรายละละเอียดโครงการ ประมาณราคา แบบแปลน ฯ (ถนนถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2560) [ 26 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีการก่อการร้าย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7148 ลว 25 พ.ย.58 [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 28 
แบบตอบรับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 25 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 121 
ขอเชิญร่วมงาน "เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ" [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 61 
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส้วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/7235 ลว 24 พ.ย.58 [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 89 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข สนับสนุนการบริหารสนามกีฬา การจัดการศึกษาแก่เด็กด้วยโอกาสและรายการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ พล 0023.5/ว7178 ลว 23 พ.ย.58 [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 81 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน อาหารเสริม นม อาหารกลางวัน เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำและรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ที่ พล 0023.5/ว7175 ลว 23 พ.ย.58 [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 85 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. -ธ.ค. 58) ที่ พล 0023.5/ว7179 ลว 23 พ.ย.58 [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 88 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ต. - ธ.ค.58) ที่ พล 0023.5/ว7176 ลว 23 พ. [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 50 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค. - ธ.ค.58) ที่ พล 0023.5/ว7180 ลว 23 พ.ย.58 [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 54 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่1 ที่ พล 0023.5/ว7177 ลว 23 พ.ย.58 [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 51 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค. - ธ.ค.58) ที่ พล 0023.5/ว7181 ลว 23 พ.ย.58 [ 24 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 47 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2576 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2577  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2568  [ 26 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2575  [ 26 พ.ย. 2558 ]
แจ้งโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินให้ สสส. ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2564  [ 26 พ.ย. 2558 ]
ขอเลื่อนการจัด (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมทุกภาวะในทุกมิติ) สน.มถ. มท 0892.1/ว2566  [ 26 พ.ย. 2558 ]
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2565  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2558/2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2555  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ด่วน สน.บถ. มท 0809.2/ว2552  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2558 ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2544 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2557 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2509 [รายชื่อ]  [ 25 พ.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเชิญร่วมงาน (เวทีสานพลังประชารัฐ สร้างเศรษฐกิจฐานราก เสริมสุขภาวะในทุกมิติ) ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว2554 [แนวทางการจัดเวที] [กำหนดการ] [รายชื่อ อปท.เครือข่าย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว2548 [บัญชีรายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2545  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/19678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2558 ]
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีการก่อเหตุร้าย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว2497  [ 24 พ.ย. 2558 ]
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 สล. มท 0801.2/ว2537  [ 23 พ.ย. 2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2 สน.มถ. มท 0892.4/ว2532  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว2514 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว2515  [ 19 พ.ย. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง (เด็กสร้างชาติ) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2524 [แบบฟอร์มธนาคาร] [แบบยืนยัน] [คำอธิบาย] [ตารางอบรม] [รายชื่อ]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 พ.ย. 2558 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 995  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1351  ตอบ 10  
   
 

 
ทต.บ้านแยง พิธีบวงสรวง พ่อขุนศรีอิทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางท่าว) ๒๕๕๘ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วังวน ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านแยง ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังเก็บน้ำ ระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านถ้ำพริก หมู่ท [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านแยง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านแยง ราคากลางโครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแนม ถึงบ้านนางสำราญ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านแยง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญส่ง ยศตุ้ย บ้านบางกลาง [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บางระกำ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านแยง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ผอ.จำลอง บ้านเข็กกลาง หมู่ที่ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมร [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเปลี่ยนสายงานจากตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ใ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ปากโทก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ทับยายเชียง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง ต.ทับยายเชีย [ 27 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.หัวรอ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.บางระกำ งานประเพณีลอยกระทง (วันที่ 2 ) [ 26 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการในเขตอำเภอนครไทยมีที่ใดว่างบ้างคับ (27 พ.ย. 2558)    อ่าน 0  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนว่าง (27 พ.ย. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบุคลากร (27 พ.ย. 2558)    อ่าน 41  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ร้านซ่อมมอเตอร์ไซเสียงดัง (27 พ.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามการโอนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งสายงานไม่เกื้อ * * * ลกัน (27 พ.ย. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.บึงพระ โครงการวางท่อระบายน้ำ (27 พ.ย. 2558)    อ่าน 111  ตอบ 8
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (26 พ.ย. 2558)    อ่าน 5173  ตอบ 1205
ทต.บางระกำ สอบถามตำแหน่งว่าง (26 พ.ย. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ระยะเวลาการปรับระดับ (26 พ.ย. 2558)    อ่าน 40117  ตอบ 179
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนไปเป็น ผอ.กองการศึกษา (26 พ.ย. 2558)    อ่าน 1053  ตอบ 19
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน