โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 91 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทสบาลตำบลบึงระมาณ [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 81 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศฯ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปี 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 133 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างฯ และ ประกาศกำหนด วัน เวลา [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 78 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำปีงบ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ใช้ในงานเทศ [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 75 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 162 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ๔ โครงการ, ก่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 97 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ, ครุภัณฑ [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 125 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลูกรัง ๖ โครงการ, ก่อสร [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงต [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 132 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 28 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากา [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 86 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ๑ โครงการ, ก [ 10 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
 
 
   
   
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(คณะทำงานตรวจสอบรายละเอียด) ปงบประมาณ2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6511 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 184 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6510 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 152 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ พล 0023.5/ว6587 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว448 ลว 25 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 12 
ประชุมซักซ้อมการเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาล และอบต. ที่พล 0023.2/ว443 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6612 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6617 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในอปท.เล่นการพนันหรือเสพสุรา ที่ พล 0023.2/ว6613 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 33 
การเบิกจ่ายงบประมาณของอปท. ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่ พล 0023.5/ว6615 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน ที่ พล 0023.2/ว6590 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง ที่ พล 0023.4/ว443 ลว 20 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
การอำนวยความสะดวกแก่ประชากรเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ที่ พล 0023.3/ว6589 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 13 
โครงการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ที่ พล 0023.3/ว450 ลว 26 พ.ย 57 [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่ พล 0017.3/ ว 6514 ลว 25 พ.ย 57 [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 83 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ พล 0023.3/ว 6617 ลว 25 พ.ย 57 [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 54 
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ที่ พล 0023.3/ว 6611 ลว 25 พ.ย 57 [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 ที่ พล0023.3/ว446 ลว 24 พ.ย.57 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 131 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อปท.ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่ พล 0023./ว6508 ลว 20 พ.ย 57 [ 24 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 123 
ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่ พล 0023.3/ว18201 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 64 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)c]และรายการก่อสร้างลานกีฬา ที่ พล 0023.3/ว6484 [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 179 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2159  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การอบรมสัมมนาปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว2158  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2137  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122  [ 24 พ.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 855  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1183  ตอบ 10  
   
 

 
อบต.วัดจันทร์ โครงการรวมน้ำใจชาววัดจันทร์ สานฝันผู้ยากไร้ ถวายแด่องค์ราชันย์ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สมอแข อบต.สมอแข ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วังวน ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมและนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วังนกแอ่น งบประมาณแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บึงพระ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท่าช้าง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
สถ.จ.พิษณุโลก ทม.อรัญญิก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.บางระกำ โครงการจัดงานมหกรรมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.วัดจันทร์ โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวัดจันทร์ [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อสร้างในเขตตำบลชุมแสงสงคราม [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.พิษณุโลก ทม.อรัญญิก ประกาศสอบราคาจ้่างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.บ้านมุง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างก่อส [ 25 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
ทต.บางระกำ mss เคเบิลทีวี จ.พิษณุโลก สัมภาษณ์ นายประพันธ์ ชัยจิตติประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบล [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.มะต้อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก สตง.ส่งหนังสือเรื่องเบิกโบนัส57 (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 22  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก หาที่โอนย้ายเจ้าหน้าที่ป้องกัน (27 พ.ย. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของพิษณุโลกมีทั้งหมดกี่คนครับ (26 พ.ย. 2557)    อ่าน 63  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ค่ะ (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 6973  ตอบ 61
ทต.หัวรอ ช่วยมาจัดเก็บขยะให้ด้วยครับ มีคนแอบเอามาทิ้งจนตอนนี้จะเป็นจุดทิ้งขยะแห่งใหม่แล้ว (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 14  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 100  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ประชุม ก.อบต.พล เดือนธันวาคม วันไหนครับ (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 55  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก การเลื่อนระดับ จาก 4 ไป 5 (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 35  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก เทศบาลใดในจังหวัดพิษณุโลกรับโอน เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตรบ้างค่ะ ท่านผู้ใด (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 88  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ) (25 พ.ย. 2557)    อ่าน 201  ตอบ 2
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน