โครงการจิตอาสาดูแลคนพิการ (กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง) และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [ 16 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 20 


อบรมสู้วกฤตภัยแล้ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน [ 25 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 55  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบซองเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2559 ให้กับคณะกรรมการ [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ซอยบ้าน [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหนองป [ 22 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ [ 17 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 21 
สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ทต.บึงระมาณ แล [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 32 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 3 [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจ [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 35 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็ [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 10 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 22 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 3 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 35 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
สรุปผลรายงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 156 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบ [ 12 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 78 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 [ 5 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 123 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 [ 3 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 71 
 
 
   
   
 
แบบสำรวจข้อมูลความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จังหวัดพิษณุโลก (ตามบัญชี กชช.2ค ปี 2556) [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 91 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 26 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2559 ที่ พล 0023.1/ว3765 ลว 29 มิ.ย.59 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 25 
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างฝผสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ที่ พล 0023.3/ว 3793 ลว 30 มิ.ย. 59 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 14 
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3792 ลว 30 มิ.ย. 59 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 23 
การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบบริหารและติดตามการปลูกหญ้าแฝก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3791 ลว 30 มิ.ย. 59 [ 30 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
รายงานการประชุม นายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 16 พ.ค.2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 93 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ 0023.4/ว3762 ลว 29 มิ.ย.59 [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 116 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ พล 0023.5/ว3535 ลว 21 มิ.ย.59 [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 114 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 4 ที่ พล 0023.5/ว3696 ลว 28 มิ.ย.59 [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 65 
รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ พล 0023.5/ว3697 ลว 28 มิ.ย.59 [ 29 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 78 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว3752 ลว 28 มิ.ย.59 [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 63 
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ที่ พล 0023.2/ว3753 ลว 28 มิ.ย.59 [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 98 
การจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มความรู้" ของสถานศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3698 ลว 28 มิ.ย. 59 [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 29 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 3686 ลว 28 มิ.ย. 2559 [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 76 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ ที่ พล 0023.2/ว 3689 ลว 28 มิ.ย. 2559 [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 66 
การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจำแนกตำแหน่งในระบบใหม่ ที่ พล 0023.2/10382 ลว 28 มิ.ย. 2559 [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 56 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ พล 0023.2/ว 3700 ลว 28 มิ.ย. 2559 [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 59 
การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง ที่ พล 0023.2/ว 3701 ลว 28 มิ.ย. 2559 [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 27 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว 3702 ลว 28 มิ.ย. 59 [ 28 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 59 
 
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ สน.กศ. มท 0893.2/ว1283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1282 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1267  [ 29 มิ.ย. 2559 ]
การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว 3694  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1271 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว36  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว37  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1265  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1258  [ 28 มิ.ย. 2559 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดสำรวจปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1254  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาเทคนิควิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สน.กศ. มท 0893.2/ว1253 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.5/ว24  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1252  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 สน.คท. มท 0808.5/ว1242  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.บถ. มท 0809.3/ว1249  [ 27 มิ.ย. 2559 ]
ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว44  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น สน.พร. มท 0890.4/ว1239  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2559) สน.คท. มท 0808.2/7941-8016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/7863-7910 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว1234  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว3609  [ 24 มิ.ย. 2559 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1175  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1481  ตอบ 10  
   
 

 
ทต.ท่าทอง ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวา [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าทอง ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวา [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าทอง ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวา [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าทอง ผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางพร้อมวา [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีภิรมย์ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรหมพิราม [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีภิรมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ โดยนายกทรงธรรม เกิดคุณธรรม จัดทำโครงการพัฒนาครอบค [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีภิรมย์ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ โดย นายกทรงธรรม เกิดคุณธร [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.บ้านใหม่ ประชาสัมพันธ์การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ท้อแท้ พนักงาน ข้าราชการลุกจ้าง และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ร่วมบริจากช่ว [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.ตลุกเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซิงหวายได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.ตลุกเทียม วันที่ 29 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.ตลุกเทียม คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนบ้านเหนือ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.บางระกำ ประกาศ เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕๙ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนบ้ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.บางระกำ ประกาศเปิดเผย BOQ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนบ้านเหนือ [ 30 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 11 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก เลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 กรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 2939  ตอบ 9
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนมีกรอบ นวก.เกษตร ว่าง และผู้บริหารต้องการจริงๆบ้าง (30 มิ.ย. 2559)    อ่าน 46  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ประชุม ก.อบต. (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 106  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ขอหารือเรื่องจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (29 มิ.ย. 2559)    อ่าน 42  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ขอโอน (ย้าย) (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 341  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วังทอง มีความประสงค์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (26 มิ.ย. 2559)    อ่าน 525  ตอบ 5
อบต.วงฆ้อง สอบถามตำแหน่งงาน (25 มิ.ย. 2559)    อ่าน 490  ตอบ 5
อบต.สมอแข Email ใหม่ของ อบต.สมอแข (24 มิ.ย. 2559)    อ่าน 34  ตอบ 2
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (24 มิ.ย. 2559)    อ่าน 8610  ตอบ 1668
สถ.จ.พิษณุโลก ขอโอน (ย้าย) (24 มิ.ย. 2559)    อ่าน 317  ตอบ 1
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน