ประชุมคณะกรรมการประเมินและติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 52 


โครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 29 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 32 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ๔ โครงการ, ก่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ, ครุภัณฑ [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 66 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลูกรัง ๖ โครงการ, ก่อสร [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 56 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงต [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 75 
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 28 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากา [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ๑ โครงการ, ก [ 10 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (ครั้ง [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 68 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง จ้างเหมาสอบราคาโครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานแ [ 18 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 77 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ของเทศ [ 18 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 77 
ประมูลจ้างโครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 9 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 102 
 
 
   
   
 
การสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.3/ว 293 ด่วนที่สุด ลว. 23 ก.ค. 57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 5 
ขอเชิญประชุมร่วมพิจารณาการทบทวนผลการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว 290 ลว 22 ก.ค.57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 132 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่พล 0023.3/ว3886 ด่วนที่สุด ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 119 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.3/ว209 ด่วนที่สุด ลว. 16 ก.ค. 57 [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 238 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว3791 ด่วนที่สุด ลว. 15 ก.ค. 57 [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 152 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/18 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 115 
การดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 203 ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 191 
ขอความร่วมมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" ที่ พล 0023.3/ว 292 ลว. 23 ก.ค. 57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 6 
การจัดงาน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 " ที่ พล 0023.3/ว 3966 ลว. 23 ก.ค. 57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 7 
งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่นบางมาตราเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว3963 ลว 23 ก.ค.57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 13 
สถจ.พล. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 เข้าบัญชีเงินฝากที่อปท.ได้เปิดรับรองไว้ ฯ ที่ พล 0023.5/ว217 ลว 18 ก.ค.57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ที่ พล 0023.3/ว 291 ลว. 22 ก.ค. 57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว 3931 ลว. 22 ก.ค. 57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 3930 ลว. 22 ก.ค. 57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3923 ลว 21 ก.ค.57 [ 21 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจาร์ย ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน ที่พล 0023.3/ว 3891 ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557 ที่พล 0023.3/ว 3892 ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
การปฏิบัติตามมาตร 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่พล 0023.3/ว 3893 ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 18 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อปฏิรูปตามข้อแนะนำของ ศปป. โดยเคร่งครัด ที่พล 0023.3/ว 216 ด่วนที่สุด ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีรับโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี 2557 ที่พล 0023.3/ว 3889 ด่วนที่สุด ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1208  [ 19 ก.ค. 2557 ]
การจัดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557" สน.กศ. มท 0893.3/ว1212  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) สน.บถ. มท 0809.2/ว1206  [ 18 ก.ค. 2557 ]
ประกาศเลื่อนการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1211  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การปรับปรุงแบบตรวจประเมินการปฏิบัติราชการและนิเทศของ อปท. โดยคณะทำงานฯ (Core Team) ในด้านที่ 1 (ด้านการบริหารจัดการ) และด้านที่ 4 (ด้านการบริการสาธารณสุข) สน.มถ. มท 0892.4/ว1201 [ข้อเสนอแนะ ด้าน 1] [ข้อเสนอแนะ ด้าน 4]  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1209  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของชาวต่างประเทศ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว19  [ 18 ก.ค. 2557 ]
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว12  [ 18 ก.ค. 2557 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว1200  [ 18 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 17 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1204  [ 17 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1203  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน สน.บถ. มท 0809.3/ว1891  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1202  [ 17 ก.ค. 2557 ]
งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นบางมาตราเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1890  [ 17 ก.ค. 2557 ]
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1156  [ 17 ก.ค. 2557 ]
การรายงานผลการบันทึกข้อมูลการจัดเวทีเสวนาการแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ระดับท้องถิ่นลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1199 [แบบรายงาน]  [ 16 ก.ค. 2557 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 780  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1121  ตอบ 10  
   
 

 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ห้วยแก้ว ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ทับยายเชียง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. / ขุดบ่อน้ำตื้น ต.ทับยายเช [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก , เต๊นท์ , โต๊ะพับขาซ่อนหน้าเหล็ก แ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.โคกสลุด [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ชนิดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์ ทรงโค้ง [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาซื้อโต็ะพับขาซ่อนหน้าเหล็ก [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.สนามคลี มอบรถเข็นให้ผู้พิการ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
ทต.สนามคลี โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
ทต.บางระกำ ร่วมซ้อมแผนระงับอัคคีภัย [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 32 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ๔ โครงการ, ก่ [ 22 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ค่ะ (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 4834  ตอบ 52
สถ.จ.พิษณุโลก ร้องเรียนอบต.บึงพระ หมู่ 5 (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 3410  ตอบ 28
สถ.จ.พิษณุโลก  ป.พิพัฒน์ กลุ่มเพื่อน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นย้ำ * * * กครั้ง กับคอลัมน์ชวนคุยกับป.พิพ (23 ก.ค. 2557)    อ่าน 6924  ตอบ 42
อบต.ชมพู แฟนแพจ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บึงพระ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 5776  ตอบ 21
อบต.ไผ่ขอดอน เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 897  ตอบ 5
อบต.ชุมแสงสงคราม เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 519  ตอบ 1
อบต.ท่านางงาม  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 573  ตอบ 7
อบต.บ้านกลาง  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 656  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก เรื่อง การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำ (22 ก.ค. 2557)    อ่าน 51  ตอบ 3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน