โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ติดเตียง) วันสงกรานต์ ปี 58 [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 67 


โครงการวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยห่วงใยผู้สูงอาุยุ ปี 58 [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 78  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรร [ 7 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
เทศบาลตำบลบึงระมาณรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ [ 24 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 36 
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และประกาศฯวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเล [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 66 
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และประกาศฯวัน เวลา สถานที่ฯ ตำแหน่ง หัวหน้า [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และประกาศฯกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเน [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลจ้างโครงการก่อส [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 105 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงา [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 89 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯฝ่ายอำนวยการ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 92 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายหนองปากคลอง ห [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 93 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphalt Concrete สายบ้านดง [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 84 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายยุ้ย ทับเทศ - บ้านนาย [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสวอง บุญประเสริฐ หมู [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 71 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหมอสมนึก หมู่ที่ ๖ บ้านห [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
 
 
   
   
 
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 ที่ พล 0023.5/ว 4687 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 23 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558) ที่ พล 0023.5/ว 4686 ลว 28 ก.ค.2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงปม.พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว4678 ลว 27 ก.ค.58 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 63 
ขอส่งกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษา ที่ พล 0023.3/ว4677 ลว 27 ก.ค. 58 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 51 
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ที่ พล 0023.3/ว 4676 ลว 27 ก.ค. 58 [ 28 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3 /ว 4665 ลว 27 ก.ค.2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
ให้ อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานผลการจัดทำแผนที่แม่บทรายงานจังหวัดภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/012 ลว 27 ก.ค.2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 84 
สำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่รักษาการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 333 ลว 24 ก.ค.2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 119 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7/2558 ประจำเดือนเมษายน 2558 ที่ พล 0023.5/ว 4596 ลว 24 ก.ค.2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 141 
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ พล 0023.1/ว 332 ลว 24 ก.ค.2558 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 88 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4594 ลว 24 ก.ค. 58 [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 301 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ที่ พล 0023.3/ว 4577 ลว 23 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 82 
การประกวดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ที่ พล 0023.3/ว 4576 ลว 23 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุกาณ์ความไม่สงบทางการเมือง ที่ พล0023.5/ว4571 ลว 23 ก.ค.58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 58 
การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ที่ พล 0023.5/ว4570 ลว 23 ก.ค.58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 160 
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ พล 0023.3/ว 4562 ลว 22 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4563 ลว 22 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 85 
อปท. ที่ยังไม่ได้รายงาน ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของ อปท.นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 269 ลว 22 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 121 
อปท. ที่ยังไม่ได้รายงาน ตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม อปท.สนันสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว270 ลว 22 ก.ค. 58 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 101 
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่ยมปี และการรายงานสถานะเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2557 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ ว 4492 ลว 20 ก.ค.2558 [ 23 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 72 
 
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/11200-11212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1571  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1566  [ 23 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะราชการบริหารส่วนภูมิภาคเร่งรัดการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (กระบวนงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาต จำนวน 6 กระบวนงาน) รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1565 [แบบรายงาน]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว1562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2558 ]
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว4114 [แบบ 1] [แบบ 2]  [ 21 ก.ค. 2558 ]
การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 21 ก.ค. 2558 ]
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว1553  [ 21 ก.ค. 2558 ]
การกำหนดโครงสร้างฝ่ายภายในส่วนราชการกอง ระดับ 7 ขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว71  [ 20 ก.ค. 2558 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 972  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1308  ตอบ 10  
   
 

 
อบต.วัดจันทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องปรับอากาศ) [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดจันทร์ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโฉง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดพริก โครงการครอบครัวอุ่นใจกับหมอครอบครัว [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านท่าโรงตะวันตก [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโฉง [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.บึงพระ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงพระ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วังวน แก้ไขประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.วังนกแอ่น เพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ E2/2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดจันทร์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.แม่ระกา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประจำเดือนสมาชิกสภาองค์ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระกา ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ค [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.นิคมพัฒนา ประกาศประมุลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.โคกสลุด ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบจ.ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก การโอน (ย้าย) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายฯ (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 32  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง นวก.จัดเก็บรายได้ (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 34  ตอบ 0
อบต.ท้อแท้ ย้ายลำโพง (28 ก.ค. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 2
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 3462  ตอบ 841
สถ.จ.พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกที่ไหนรับโอนย้ายนิติกร (27 ก.ค. 2558)    อ่าน 244  ตอบ 8
อบต.พันชาลี สอบถาม (26 ก.ค. 2558)    อ่าน 126  ตอบ 2
อบต.วัดพริก รายละเ * * * ยดลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (26 ก.ค. 2558)    อ่าน 46  ตอบ 4
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.งิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก รับโอน(ย้าย) (26 ก.ค. 2558)    อ่าน 487  ตอบ 4
อบต.บึงพระ ช่วยปรับปรุงถนนในซอยอมรศรีหมู่ 1 ด้วยค่ะ (25 ก.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (24 ก.ค. 2558)    อ่าน 914  ตอบ 8
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน