รวมพลังแห่งความภักดี [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 9 


งานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ [ 25 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 21  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอเชิญร่วมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ วัดบ้านดงโคกขาม ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานโครงการก่อสร้างรางระบาย [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการก่อสร้างรางระ [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน ค [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการก่อสร้างถนนลา [ 21 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการปรับปรุงถนนคอ [ 21 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการก่อสร้างถนนลา [ 15 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการก่อสร้างถนนลู [ 15 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการก่อสร้างถนนลู [ 15 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าทำงานตามโครงการก่อสร้างถนนลา [ 14 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 16 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 8 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 20 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 [ 4 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 25 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2559 [ 2 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 1 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนองท [ 1 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 24 
การประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 14 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 47 
 
 
   
   
 
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว7235 ลว 2 ธ.ค.59 [ 2 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
ขอเชิญประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 449 ลว 29 พ.ย. 59 [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 125 
แจ้้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2559 ที่ พล0023.2/ว6321 ลว. 26 ต.ค. 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 1433 
โครงการ "บ้านเวียงป่าเป้า...ปลอดจากอัคคีภัย" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7206 ลว 1 ธ.ค. 59 [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 7207 ลว 1 ธ.ค. 59 [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 50 
รายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (E-plan) ที่ พล 0023.3/ว 451 ลว 30 พ.ย. 59 [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ที่ พล 0023.3/ว 452 ลว 1 ธ.ค. 59 [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
การดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 30 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว450 ลว 30 พ.ย. 59 [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.4/ว7126 ลง. 29 พ.ย. 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]   อ่าน 39 
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.พิษณุโลก) ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ พล 0023.2/ว7157 ลงวันที่ 30 พ.ย. 59 [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 232 
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัยฯ ที่ พล 0023.3/ว 7125 ลว 29 พ.ย. 59 [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 41 
การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7127 ลว 29 พ.ย. 59 [ 30 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 30 
ให้ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาล เสนอเพื่่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ พล 0023.2/ว7124 ลว. 29 พ.ย. 59 [ 29 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 56 
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว7085 ลว 25 พ.ย.59 [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 82 
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.จ.,ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว7084 ลว.25 พ.ย. 2559 [ 28 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 102 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ที่ พล 0023.3/ว 445 ลว 24 พ.ย. 59 [ 24 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 102 
อบต.ท่างาม ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพฯ [ 24 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 96 
ทต.สนามคลี ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุ่งซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 1-3 [ 24 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 29 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของอปท.ตามแบบรายงานให้จังหวัดทราบ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว442 ลว 22 พ.ย.59 [ 24 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 106 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว7043 ลว 23 พ.ย.59 [ 24 พ.ย. 2559 ]   อ่าน 76 
 
แจ้งการทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F งานก่อสร้าง 4 ประเภท ของกรมบัญชีกลาง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา)ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สายธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7 รอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2510  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2533  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว6903  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/15977-16050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/16051-16107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด มท 0817/ว2525  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2528 [แบบรายงาน] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2526 [รายการที่ได้รับอนุมัติงบกลางปี 59] [สิงที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [อนุมัติงบกลาง]  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2527  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
แบบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน โครงการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศ. มท 0816.3/ว2516  [ 2 ธ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี 2559 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว2515  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/16179 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2519  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอการลงอาญา สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 1 ธ.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2501  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2504  [ 29 พ.ย. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2499  [ 29 พ.ย. 2559 ]
การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2486  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2491  [ 28 พ.ย. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 1-14 กค. มท 0803.3/ว2494,ว2495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2479  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2480  [ 25 พ.ย. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัด อปท. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 3 กศ. มท 0816.5/ว2481  [ 25 พ.ย. 2559 ]
 
   
   
 
   
สอบถามตำแหน่งว่าง (4 ก.ย. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 0  
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1208  ตอบ 1  
   
 

 
ทต.บ้านใหม่ [ 3 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 0 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ข้อควรปฎิบัติเพื่อการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวอย่างป [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าทอง พิธีอุปสมบทนาคหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 59 [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.บางระกำ โครงการปณิธานความดี [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.สมอแข กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดจันทร์ ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ดอนทอง ประกาศจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.งิ้วงาม กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลงิ้วงาม แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีภิรมย์ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ โดย นายกทรงธรรม เกิดคุณธรรม [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.มะตูม [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.บึงพระ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เดือนธันวาคม 2559 [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านใหม่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา 11 รายการ (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกำหนด) [ 2 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.บางระกำ ประชุมหัวน้าส่วนราชการ [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.วัดพริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวัดพริก จำนวน 16 โครงการ ( [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.วัดพริก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวัดพริก จำนวน 16 โครงการ [ 1 ธ.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก ขอเชิญร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (3 ธ.ค. 2559)    อ่าน 41  ตอบ 2
ทต.วัดโบสถ์ รับโอนย้าย นักจัดการงานทะเบียนและบัตรฯ รึเปล่าคับ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.พันชาลี เบอร์โทรติดต่อ อบต. ใช้การไม่ได้เลยคะ (1 ธ.ค. 2559)    อ่าน 12  ตอบ 1
อบต.วัดจันทร์ ร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนจากการตัดเหล็ก (30 พ.ย. 2559)    อ่าน 24  ตอบ 2
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข ปีงบประมาณ 2560 (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 740  ตอบ 186
สถ.จ.พิษณุโลก ผู้สนใจโอนย้ายมา อ.เมือง จ.พิษณุโลก (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 1340  ตอบ 14
สถ.จ.พิษณุโลก การรักษาราชการแทน ตำแหน่งต่างๆ ใน อบต. เช่น จัดเก็บ พัสดุ (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 68  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ (29 พ.ย. 2559)    อ่าน 57  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ค่ะ (28 พ.ย. 2559)    อ่าน 15384  ตอบ 79
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีที่ใดว่างบ้างคะ (28 พ.ย. 2559)    อ่าน 1396  ตอบ 10
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน