โครงการแก้ไขปัญหาด้านสังคม เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 9 


โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็ก ประจำปี 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 8  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้ [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรา [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผ [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบา [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรา [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 8 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถน [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒ [ 19 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
 
 
   
   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฯ ที่ พล 0023.5/ว5081 ลว 26 ส.ค. 59 [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลว 26 ส.ค. 59 [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 34 
รายงานยอดเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ พล 0023.5/ว5080 ลว 26 ส.ค.59 [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
การแจกจ่ายเครื่องราชอสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ พล 0023.2/ว 339 ลว 26 ส.ค. 59 [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 55 
สนง.ที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารของอปท. ที่ พล 0023.5/ว338 ลว 25 ส.ค.59 [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 24 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.5/ว5049 ลว 25 ส.ค.59 [ 26 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฎใน พรบ.โอนงบประมาณ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5048 ลว 25 ส.ค. 59 [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 70 
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ พล 0023.3/ว 5046 ลว 25 ส.ค. 59 [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12ฯ ที่ พล 0023.3/ว 5047 ลว 25 ส.ค. 59 [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 334 ลว 24 ส.ค. 59 [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 120 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพราะกิจ ปี 2559 ที่ พล 0023.5/ ว 333 ลว 24 ส.ค. 2559 [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 120 
การปรับฐานข้อมูลในระบบ O-NET ของโรงเรียนในสังกัด อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ส 332 ลว 24 ส.ค. 59 [ 24 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 50 
การประเมิณผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว4962 ลว 22 ส.ค.59 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 171 
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ พล 0023.4/ว 4971 ลว. 23 ส.ค. 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 53 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.4/ว 4972 ลว 23 ส.ค. 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 67 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 25559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4974 ลว 23 ส.ค. 2559 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว4969 ลว 23 ส.ค.59 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 68 
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4973 ลว 23 ส.ค.59 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4963 ลว 22 ส.ค.59 [ 23 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 49 
รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยควาสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/4 ลว 22 ส.ค. 2559 [ 22 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 83 
 
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1675,ว1676  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1664  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1674 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2559 ]
เพิ่มเติมรุ่นในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว1682  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1670  [ 26 ส.ค. 2559 ]
โครงการพัฒนาครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อรองรับการจัดทดสอบระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.3/ว1671  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 สน.กศ. มท 0816.3/ว1666  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอจัดส่งคู่มือมาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สน.มถ. มท 0892.2/ว1678  [ 26 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.4/ว1673  [ 26 ส.ค. 2559 ]
แจ้งขยายกำหนดระยะเวลาในการตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1672  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.2/ว4815  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบุคมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว4735  [ 26 ส.ค. 2559 ]
ให้เข้ารับการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย (โครงการเพชรเครือข่าย) ครั้งที่ 7 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1667  [ 25 ส.ค. 2559 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1615  [ 24 ส.ค. 2559 ]
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น รายการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ส.ค. 2559 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 สน.กม. มท 0804.5/ว1539  [ 23 ส.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10438-10478  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1626  [ 22 ส.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว162  [ 22 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1635  [ 19 ส.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1636  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1634  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก สน.กศ. มท 0816.4/ว1613  [ 19 ส.ค. 2559 ]
การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะงานด้านเดียวกัน สน.บถ. มท 0809.2/ว94  [ 19 ส.ค. 2559 ]
แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 19 ส.ค. 2559 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1183  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1501  ตอบ 10  
   
 

 
ทต.บางระกำ ต้อนรับคณะกรรมการการบริหารเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กอำเภอบางระกำ [ 27 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.วัดโบสถ์ ตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ รับการตรวจ "ตลาดสดปลอดบุหรี่" จากสำนักงานป้อง [ 27 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 20 
อบต.วังน้ำคู้ แบบ ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ หมู่ที่ 8 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.บึงพระ ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเสือกสรร [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 24 
อบต.ชุมแสงสงคราม ครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พน [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.ชุมแสงสงคราม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และกิจกรรมพ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
ทต.วัดโบสถ์ นักเรียนปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
อบต.ตลุกเทียม [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรา [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงพระ ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีง [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.วังวน เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.วังวน เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.บางระกำ เทศบาลตำบลบางระกำ [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
อบต.วงฆ้อง [ 26 ส.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
อบต.ห้วยเฮี้ย My unfamiliar website (28 ส.ค. 2559)    อ่าน 0  ตอบ 0
ทต.ท่าทอง แจ้งปัญหาเรื่องน้ำประปา (28 ส.ค. 2559)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.ห้วยเฮี้ย Unshackle galleries (28 ส.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ห้วยเฮี้ย My brand-new website (28 ส.ค. 2559)    อ่าน 2  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายตำแหน่งนายช่างโยธาที่ไหนบ้างครับ (27 ส.ค. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (26 ส.ค. 2559)    อ่าน 9183  ตอบ 1691
สถ.จ.พิษณุโลก หาตำแหน่งว่างนักวิชาการศึกษา (25 ส.ค. 2559)    อ่าน 93  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 161  ตอบ 1
อบต.ชมพู ฝากแนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ด้วยนะครับ4 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.ชมพู ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณ์ภาค 8 (จ.ภูเก็ต)ด้วยนะครับ3 (24 ส.ค. 2559)    อ่าน 13  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน