โครงการอำเภอพบท้องถิ่นท้องที่ ประจำปี 2558 [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 23 


โครงการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์และใช้สารชีวะภัณฑ์ในนาข้าวเพื่อป้องกันและกาจัดศัตรูพื [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 19 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้ [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ ตำบลปล [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯและประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินก [ 10 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บ [ 9 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 48 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 17 โครงการ, [ 3 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 47 
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับ [ 18 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 103 
ประกาศฯ รายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปี 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 209 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างฯ และ ประกาศกำหนด วัน เวลา [ 27 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 147 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำปีงบ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 169 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ใช้ในงานเทศ [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 148 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 227 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ๔ โครงการ, ก่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 159 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ, ครุภัณฑ [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 142 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 148 
ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 198 
 
 
   
   
 
ให้รายงานข้อมูลการดำเนินการงานที่เป็นปัจจุบันในระบบ E-plan ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2 ลว. 2 มี.ค. 58 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 134 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสสุนัขและแมว วันที่ 12 มี.ค.58 ลพ 023.3/ว1300 ลว 26 ก.พ.58 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2558 ด่วนมาก ที่ พล 0023.1/ว1346 ลว 27 ก.พ. 58 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 144 
ตัวอย่างสรุปงบประมาณ อปท.จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2558 (ตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) [ 26 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 234 
โครงการการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่่นจากระบบซี เป็นระบบแท่ง จ.พิษณุโลก ที พล 0023.2/ว94 ลว 25 ก.พ.58 [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 214 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปี 2558 งวดที่ 4 เดือน มีนาคม-เมษายน 58 ที่ พล 0023.3/ว1444 ลว 3 มี.ค.58 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 13 
การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสาร และการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1340 ลว. 27 ก.พ. 58 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. ด่วนมาก ที่ พล 0023.4/ว1345 ลว 27 ก.พ.58 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
การได้มาซึ่งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 1347 ลว 2 มี.ค.58 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1341 ลว. 27 ก.พ. 58 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 170 
สรุปการจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 102 ลว. 2 มี.ค. 58 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1348 ลว. 2 มี.ค. 58 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 105 
ประชาสัมพันธ์คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนฯ ที่ พล 0023.3/ว 91 ลว. 24 ก.พ. 58 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสสุนัขและแมว วันที่ 12 มี.ค.58 ลพ 023.3/ว1300 ลว 26 ก.พ.58 [ 2 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 17 
ขอส่งประกาศประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่่ พล 53502/ว 40 ลว 20 ก.พ. 58 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 18 
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กฯ ที่ พล 0023.3/ว 1303 ลว. 27 ก.พ. 58 [ 27 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 16 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ที่ พล 0023.3/ว 1257 ลว. 25 ก.พ. 58 [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 48 
การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ พล 0023.3/ว 1258 ลว. 25 ก.พ. 58 [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 75 
ขอเชิญประชุมกำหนดนโยบายและแนวทางการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว76 ลว. 24 ก.พ. 58 [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 295 
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 90 ลว. 24 ก.พ. 58 [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 90 
 
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว449  [ 3 มี.ค. 2558 ]
แจ้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.1/ว448  [ 3 มี.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 สน.กศ. มท 0893.3/ว447  [ 3 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/3606  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 สล. มท 0801.3/ว436  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว375  [ 2 มี.ค. 2558 ]
การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และการกำหนดมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ได้รับการยรรจุและแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่ ก.ท. กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว3  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว432  [ 27 ก.พ. 2558 ]
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว425  [ 27 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น กจ. [ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ] [ความรู้พื้นฐานสำหรับตำแหน่ง]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 4 (เดือนมีนาคม - เมษายน 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/423  [ 27 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ สน.กศ. มท 0893.2/ว377  [ 26 ก.พ. 2558 ]
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว380  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว383  [ 26 ก.พ. 2558 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค.  [ 26 ก.พ. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว381  [ 26 ก.พ. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 ก.พ. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 25 ก.พ. 2558 ]
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.6/ว373 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2558 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว370  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว369  [ 24 ก.พ. 2558 ]
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารและการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว19  [ 24 ก.พ. 2558 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. แจ้ง อปท. ดำเนินการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี สน.บถ. มท 0809.4/ว366  [ 24 ก.พ. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานะ อัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว365  [ 24 ก.พ. 2558 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 916  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1228  ตอบ 10  
   
 

 
อบต.ท่านางงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมารถโดยส [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บึงกอก ประกาศ(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) เรื่อง แก้ไขราคาซื้อเอกสารฯ ตามประกาศองค [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมคณะกรรมการหลักประกันกองทุนสุขภาพชุมชน [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.ชุมแสงสงคราม โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านชุมแสงสงคราม ตำบลชุมแสงสงคราม [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.งิ้วงาม โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
ทต.บางระกำ ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ [ 3 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 19 
อบต.วัดพริก โครงการส่งเสริมพัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.พันเสา รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างประมูล และ กำหนดวัน เวลา สถา [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 16 
อบต.วัดพริก โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน กิจกรรมจัดเวทีความคิด ปฏิรูปประเทศไทย [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดพริก กิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 จังหวัดพิษณุโลก [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.บางระกำ ขยายลานบริเวณหน้าเทศบาล [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ห้วยแก้ว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.ท้อแท้ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านดงก [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.วังยาง ประกาศเชิญชวนร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) [ 2 มี.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก ประกาศรายชื่อ ผู้ขอเครื่องราชฯประจำปี 2558 (3 มี.ค. 2558)    อ่าน 112  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายนายช่างโยธา (3 มี.ค. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ประชุม ก.อบต. (3 มี.ค. 2558)    อ่าน 468  ตอบ 7
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท้อแท้ รับโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 110  ตอบ 1
อบต.มะตูม รับโอนวิเคราะห์ บุคลากร หรือเปล่า อบต.มะตูม (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 724  ตอบ 3
ทต.บางระกำ ขออนุญาตเรียนถามเว็บมาตเตอร์เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางระกำ (2 มี.ค. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ปรับ 5 ขึ้น 6 (สาย 3) (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 34582  ตอบ 95
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ค่ะ (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 8516  ตอบ 66
อบต.สมอแข วิธีร้องเรียน-ร้องทุกข์ ผ่านทาง กระดาน ถาม - ตอบ (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 1
อบต.วัดจันทร์ อยากสมัครครูปฐมวัยค่ะ (27 ก.พ. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 1
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน