โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 62 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทสบาลตำบลบึงระมาณ [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 51 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำปีงบ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ใช้ในงานเทศ [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 52 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 139 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ๔ โครงการ, ก่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ, ครุภัณฑ [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 71 
ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 107 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลูกรัง ๖ โครงการ, ก่อสร [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 89 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงต [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 110 
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 28 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากา [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ๑ โครงการ, ก [ 10 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 114 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (ครั้ง [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 108 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง จ้างเหมาสอบราคาโครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานแ [ 18 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 97 
 
 
   
   
 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาเตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว 28 ด่วนที่สุด ลว. 21 ต.ค. 57 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 144 
แจ้ง อปท. ที่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัดอื่น ตรวจสอลความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน และตรวจสอบสถานะของโรงเรียนสังกัดอื่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 651 ลว. 13 ต.ค. 57 [ 13 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 256 
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.สพด.1 , สถ.ศพด.2 และ สถ.ศพด.3 (แบบ สถ .ศพด.3 หน้า 10 ),(แบบ สถ.ศพด.2 หน้า 11) [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 711 
สำรวจจำนวนบุคลากรด้านการพยาบาล ที่ พล 0023.3/ว385 ลว 22 ต.ค 57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
โครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็น ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว382 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว5751 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ พล 0023.1/ว381 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 24 
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว379 ลว 21 ต.ค.57 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 152 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปี 2559 ที่ พล0023.3/ว5702 ลว 20 ต.ค.57 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5699 ลว 17 ต.ค.57 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 190 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว5679 ด่วนที่สุด ลว. 17 ต.ค. 57 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม ที่ พล 0023.1/ว5632 ลว 15 ต.ค.57 [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 62 
กรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ฯ ที่ พล 0023.3/ว376 ลว 15 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 61 
สำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที พล 0023.3/ว375 ด่วนที่สุด ลว. 15 ต.ค. 57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
สนง.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ได้จัดสรรเงินรายได้ให้ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 ที่ พล 0023.5/ว372 ลว 14 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 193 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 2/2557 และงวดที่ 3/2557 ที่ พล 0023.5/ว371 ลว 13 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 171 
แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ ที่ พล 0023.3/ว5623 ลว 15 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
โอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 5 ที่ พล 0023.5/ว374 ลว 14 ต.ค..57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 157 
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ พล 0023.3/ว373 ลว 14 ต.ค.57 [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 50 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณ ที่ พล 0023.5/ว 5601 ลว 14 ต.ค.57 [ 14 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
 
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 สน.บถ. มท 0809.2/ว99  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.2/ว97  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ สน.บถ. มท 0809.2/ว1896  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1886  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3502  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3579  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว28  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว27  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว26  [ 20 ต.ค. 2557 ]
รายละเอียดประกอบรายงานการเงินประจำปี 2557 กค. มท 0803/ว1871  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ของ อปท. ในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7  [ 17 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว1866  [ 17 ต.ค. 2557 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 841  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1173  ตอบ 10  
   
 

 
อบต.ชมพู โครงการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.มะต้อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายจากบ้านนางวีรยา นิลนาค ถึ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.มะต้อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตูน้ำเปิด - ปิด คลองหนองตาทอง หมู่ที่ 11 บ้านคลอ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.มะต้อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมายกระดับถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านท่าสำโรง [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.มะต้อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายยาง [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.มะต้อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำทิ้ง (จำนวน 3 โครงการ) [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก โครงการ Bannoi Camp 2014 [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.มะต้อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 9 โครงการ) [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บางระกำ เทศบาลตำบลบางระกำ จัดโครงการตรวจประเมินตลาดราษฎร์ธรรมาภรณ์ ให้เป็นตลาดน่าซื้อ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมประจำเดือนชมรมบูรณาการคนพิการตำบลวัดจันทร์ [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.ศรีภิรมย์ ประชาสัมพันธ์ ศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งการเกิดโรคระบาดในสัตว์ องค์การบริหารส่ว [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ่อทอง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงคล้าย(สถ.ศพด.1)อบต.ศรีภิรมย์ [ 21 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
อบต.เนินมะปราง รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.แถวในเมืองที่ไหนมีตำแหน่ง บุคลากร ว่างบ้างคะ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 109  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งบุคลากรหรือจนม.วิเคราะห์ฯ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 1
ทต.หัวรอ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเส้นทางซอยประชาอุทิศหมู่ 8 (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 92  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานฯ (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 81  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน(ย้าย) (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 176  ตอบ 1
ทต.บางระกำ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของเทศบาลที่ดีครับ (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย ผอ.กองคลัง อบต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร (21 ต.ค. 2557)    อ่าน 38  ตอบ 0
อบต.สมอแข เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต. สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 622533  ตอบ 54
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย (20 ต.ค. 2557)    อ่าน 89  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน