โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ประจำปี 2557 [ 23 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 64 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทสบาลตำบลบึงระมาณ [ 11 ก.ย. 2557 ]   อ่าน 55 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำปีงบ [ 9 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ใช้ในงานเทศ [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 139 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ๔ โครงการ, ก่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ, ครุภัณฑ [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 71 
ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 107 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลูกรัง ๖ โครงการ, ก่อสร [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงต [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 111 
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 28 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากา [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ๑ โครงการ, ก [ 10 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 115 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (ครั้ง [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 108 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง จ้างเหมาสอบราคาโครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานแ [ 18 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 98 
 
 
   
   
 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาเตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว 28 ด่วนที่สุด ลว. 21 ต.ค. 57 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 231 
แจ้ง อปท. ที่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัดอื่น ตรวจสอลความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน และตรวจสอบสถานะของโรงเรียนสังกัดอื่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 651 ลว. 13 ต.ค. 57 [ 13 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 281 
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.สพด.1 , สถ.ศพด.2 และ สถ.ศพด.3 (แบบ สถ .ศพด.3 หน้า 10 ),(แบบ สถ.ศพด.2 หน้า 11) [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 746 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 26 
การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว5770 ลว 22 ต.ค57 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้นำไปจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ที่ พล 0023.3/ว 388 ด่วนที่สุด ลว. 24 ต.ค. 57 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว5679 ลว. 24 ต.ค. 57 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
สำรวจจำนวนบุคลากรด้านการพยาบาล ที่ พล 0023.3/ว385 ลว 22 ต.ค 57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
โครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็น ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว382 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว5751 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 129 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ พล 0023.1/ว381 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว379 ลว 21 ต.ค.57 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 205 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปี 2559 ที่ พล0023.3/ว5702 ลว 20 ต.ค.57 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 106 
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5699 ลว 17 ต.ค.57 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 206 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว5679 ด่วนที่สุด ลว. 17 ต.ค. 57 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 152 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม ที่ พล 0023.1/ว5632 ลว 15 ต.ค.57 [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
กรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ฯ ที่ พล 0023.3/ว376 ลว 15 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
สำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที พล 0023.3/ว375 ด่วนที่สุด ลว. 15 ต.ค. 57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 78 
สนง.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ได้จัดสรรเงินรายได้ให้ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 ที่ พล 0023.5/ว372 ลว 14 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 204 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 2/2557 และงวดที่ 3/2557 ที่ พล 0023.5/ว371 ลว 13 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 181 
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 สน.บถ. มท 0809.2/ว99  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.2/ว97  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ สน.บถ. มท 0809.2/ว1896  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1886  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3502  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3579  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การมอบหมายให้ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ และมอบอำนาจการบังคับบัญชาให้รัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว28  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุง คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว27  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การปรับปรุงคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว26  [ 20 ต.ค. 2557 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 844  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1173  ตอบ 10  
   
 

 
ทต.บางระกำ กราบนมัสการพระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก ) วันที่ 23 ตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ศรีภิรมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดชัยภู [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ศรีภิรมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ร่วมถวายพวงมาลา น้อมเกล้ารำลึก องค์พระบาทสมเด็จพร [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.บ้านคลอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 7 โครงการ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วังวน ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ชมพู ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางโค้งแยกนานายเลิ้ง หมู่ที่ 12 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ชมพู ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินมะปราง ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.งิ้วงาม กิจกรรมโครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.เนินมะปราง ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดย [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.โคกสลุด พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสุดีพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.วัดพริก ประชุมพนักงานส่วนตำบลวัดพริก ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.วังวน กิจกรรมยกย่องชมเชยการทำงาน บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ป่าแดง ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก เปลี่ยนตำแหน่ง จนท.บันทึกข้อมูล เป็น จนท.ธุรการ ต้องทำอย่างไร (25 ต.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการเงินบ้างคะ (25 ต.ค. 2557)    อ่าน 231  ตอบ 7
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 17  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอน (ย้าย ) หน สป ที่ อบต เนินมะปราง (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 75  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 44  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก การขอรับเครื่องราช (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 53  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก จังหวัดลำพูน อบต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ขอโอน (ย้าย) กลับภูมิลำเนาเดิมอำเภอกันตัง ตรัง (23 ต.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 1
อบต.เนินมะปราง รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.แถวในเมืองที่ไหนมีตำแหน่ง บุคลากร ว่างบ้างคะ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 128  ตอบ 1
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน