กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 20 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 32 


โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ติดเตียง) วันสงกรานต์ ปี 58 [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 125  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติงานกรจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 9 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 [ 3 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 14 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย นอกสถา [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 28 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 9 
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘ [ 27 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ [ 21 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 58 
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 14 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
[ 8 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 30 
[ 8 ม.ค. 2559 ]   อ่าน 26 
ลงนามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์ ทต.บึง [ 25 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ่อแร่-ทุ่งชา หมู่ที่ 10 [ 25 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 16 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 31 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 16 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
 
 
   
   
 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 ที่ พล 0023.1/ว 832 ลว. 9 ก.พ 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 60 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 123 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 12/2558 ลว 25 ธ.ค. 2558 [ 29 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 1417 
การตรวจสอบการดำเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว34 ลว. 9 ก.พ. 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 15 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ ที่ พล 0023.3/ว 32 ลว 9 ก.พ. 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 9 
แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" แบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว836 ลว 9 ก.พ.59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 14 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ก.พ.58 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว834 ลว 9 ก.พ. 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 20 
สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 837 ลว. 9 ก.พ.59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 11 
โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 833 ลว. 9 ก.พ 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 29 
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติเหตุใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข ที่ พล 0023.3/ว 835 ลว.9ก.พ59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 12 
สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๓๑ ลว ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 52 
สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 19 ลว 8 ก.พ.59 [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 43 
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนำ้) ที่พล 0023.3/ว 732 ลว 5 ก.พ 59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 86 
เร่งรัดการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-LAAS) ที่ พล 0023.5/ว711 ลว 4 ก.พ.59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 83 
เรื่องแจ้ง มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก) ที่ พล 0023.2/ว747 ลว 5ก.พ. 59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 119 
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2559 ที่ พล 0023.2/ว748 ลว 5ก.พ. 59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 130 
เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในประกาศ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.2/ว746 ลว5 ก.พ. 59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 61 
แจ้งรายชื่ออปท.ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว709 ลว 4 ก.พ.59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 48 
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคเหนือ) [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 45 
แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน มาลาเรีย และโรคพยาธิใบไม้ในตับ [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 41 
 
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 สล. มท 0801.3/ว281  [ 8 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว280  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 13 สน.กศ. มท 0893.4/ว220  [ 8 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว221  [ 8 ก.พ. 2559 ]
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว159  [ 8 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว3  [ 5 ก.พ. 2559 ]
ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. สน.บถ. มท 0809.2/ว16  [ 5 ก.พ. 2559 ]
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว275  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคใต้) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว271  [ 5 ก.พ. 2559 ]
โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว270  [ 5 ก.พ. 2559 ]
สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว269  [ 5 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว 268  [ 4 ก.พ. 2559 ]
แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ (มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ) และแบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว266  [ 4 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 4 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว262 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว261 [รายชื่อ]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว251  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานทางวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นและระดับส่วนกลาง แทนตำแหน่งที่ว่างลง สน.กศ. มท 0893.2/ว252  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว253  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ สน.สส. มท 0891.3/ว256 [แบบรายงาาน] [คู่มือการออกแบบ] [ตัวอย่างที่ดี ป.3]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2559) สน.คท. มท 0808.2/1412-1487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว243  [ 3 ก.พ. 2559 ]
เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม สน.พส. มท 0810.3/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว255  [ 2 ก.พ. 2559 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1030  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1367  ตอบ 10  
   
 

 
อบต.วัดโบสถ์ [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อภาค ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาส [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินมะปราง คู่มือประชาชน: การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอส์ [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 41 
อบต.บ่อภาค ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเ [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.มะตูม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.นครป่าหมาก 9 กุมภาพันธ์ 2559 #โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วังยาง ขอเชิญร่วมรับฟังการะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.หอกลอง กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.วังน้ำคู้ โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 13 
อบต.วังยาง รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.วังยาง รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.วังยาง รายงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีภิรมย์ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วย ตำบลศรีภิร [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
ทต.บางระกำ ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "บางระกำโอเพ่น" ครั้งที่4 [ 9 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 6096  ตอบ 1347
สถ.จ.พิษณุโลก นักบริหารงานช่าง 6 ที่ไหนว่างครับ (9 ก.พ. 2559)    อ่าน 29  ตอบ 0
ทต.สนามคลี บึงบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม เปิดให้บริการตกปลา ในวันศุกร์ที่ ๒๙ (8 ก.พ. 2559)    อ่าน 227  ตอบ 5
สถ.จ.พิษณุโลก นวก.ศึกษาต้องการโอนย้าย (7 ก.พ. 2559)    อ่าน 133  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนไปเป็น ผอ.กองการศึกษา (5 ก.พ. 2559)    อ่าน 1393  ตอบ 25
สถ.จ.พิษณุโลก อยากย้ายกลับบ้านค่ะ (5 ก.พ. 2559)    อ่าน 267  ตอบ 2
ทต.ไทรย้อย การยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ (5 ก.พ. 2559)    อ่าน 197  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลในระบบเเท่ง (5 ก.พ. 2559)    อ่าน 47  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนย้าย-สับเปลี่ยน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาานทั่วไป (5 ก.พ. 2559)    อ่าน 1960  ตอบ 12
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการย้าย (4 ก.พ. 2559)    อ่าน 122  ตอบ 3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน