โครงการอำเภอพบท้องถิ่นท้องที่ ประจำปี 2558 [ 25 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 78 


โครงการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์และใช้สารชีวะภัณฑ์ในนาข้าวเพื่อป้องกันและกาจัดศัตรูพื [ 24 ก.พ. 2558 ]   อ่าน 71 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลจ้างโครงการก่อส [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 49 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงา [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯฝ่ายอำนวยการ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายหนองปากคลอง ห [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 52 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphalt Concrete สายบ้านดง [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 48 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายยุ้ย ทับเทศ - บ้านนาย [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสวอง บุญประเสริฐ หมู [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหมอสมนึก หมู่ที่ ๖ บ้านห [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสุวรรณ หมู่ที่ ๖ บ้านหล่ [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร้านอาหารแม่อัมพร หมู่ที่ [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านผู้ใหญ่สำราญ หมู่ที่ [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนางส้ม ข้างบ้านรองนูญ หมู่ [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเข้าประปา-ถนนคอนกรีต หมู [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
 
 
   
   
 
ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ ด่วนที่สุด พล 0023.3/131 ลว 16 เม.ย.58 [ 16 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 87 
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว159 ลว 10 เม.ย. 58 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 183 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว2337 ลว 10 เม.ย. 58 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 242 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2342 ลว 10 เม.ย. 58 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 159 
ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนเพื่อสรรหาคณะกรรมการแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ว160 ลว. 16 เม.ย. 58 [ 16 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม การพัฒนาทักษะครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 ลว. 8 เม.ย. 58 [ 16 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
การส่งมอบอาสาสมัครอเมริกัน รุ่นที่ 127 ภายใต้โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ที่ พล 0023.1/6790 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 27 
ทุนฝึกอบรมประเทศบูรไน และมลรัฐฮาวายของสหรัฐอเมริกา ที่ พล 0023.1/ว 6791 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 20 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ที่ พล 0023.5/ว 2341 ลว 10 เม.ย. 58 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินฯ ที่ พล 0023.5/ว2336 ลว 10 เม.ย. 58 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ที่ พล 0023.3/ว2361 ลว 10 เม.ย. 58 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 24 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักบริหารท้องถิ่น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่ พล 0023.3/ว2338 ลว 10 เม.ย. 58 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 33 
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์นำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนฯ ที่ พล 0023.3/ว158 ลว 10 เม.ย. 58 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว157 ลว 10 เม.ย. 58 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 46 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว156 ลว 10 เม.ย. 58 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 34 
ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคและกระบือเพศเมีย ที่ พล 0023.3/ว 2313 ลว 9 เม.ย. 58 [ 9 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 28 
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ที่ พล 0023.3/ว2314 ลว 9 เม.ย. 58 [ 9 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 20 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ ที่ พล 0023.5/ว 2296 ลว 8 เม.ย. 58 [ 9 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 102 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2295 ลว 8 เม.ย. 58 [ 9 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 115 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน ฯ ที่ พล 0023.5/ว 153 ลว. 8 เม.ย. 58 [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว781  [ 17 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6229-6278 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6279-6283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว731  [ 16 เม.ย. 2558 ]
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว773 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว139  [ 10 เม.ย. 2558 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว772  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 สน.บถ.  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/6125-6200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5828-5837,5838 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/6091-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/6095-6098 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานอัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว771  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว767  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว766  [ 10 เม.ย. 2558 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว765  [ 10 เม.ย. 2558 ]
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1,รุ่นที่ 2,รุ่นที่ 3,รุ่นที่ 3/1,รุ่นที่ 4,รุ่นที่ 4/1,รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 5/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว34,ว5 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว763  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว759  [ 9 เม.ย. 2558 ]
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วครา พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กค. มท 0803/ว760  [ 9 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การบริหารสนามกีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สน.คท. มท 0808.2/5839-5914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5664-5739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5579-5654 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2558 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 948  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1247  ตอบ 10  
   
 

 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ท่าทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด 8 ล้อ 2 ชั้น ไม่น้อยกว่ [ 19 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บ่อภาค เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค [ 18 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าทอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถบัสจำนวน 4 คัน [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าทอง [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 16 
ทต.หัวรอ โครงการสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ห่วงใยผู้สูงอายุ ปี 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.วงฆ้อง ประมวลภาพการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์เทศบาลตำบลวงฆ้อง [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
ทต.ไทรย้อย ประมวณภาพกิจกรรม "ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘" [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.บางกระทุ่ม งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ศรีภิรมย์ วันที่ 17 เมษายน 2558 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ มอบรถโยกให้กับผู้พิการ [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ศรีภิรมย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้กับนาง [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.ไทรย้อย เชิญเข้าร่วมโครงการ .... "ไทรย้อย ฮีโร่ ภาค 2 " บ้านผารังหมี [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 30 
อบต.นครป่าหมาก ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประ [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 20 
ทต.บ้านแยง เทศบาลตำบลบ้านแยงจัดกิจกรรมรณงค์ ป้องกันลูกน้ำยุงลาย ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 37 
อบต.ชุมแสงสงคราม ตารางแสดงรายละเอียดการจัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมการประชาคม" องค์การบร [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.พันชาลี ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก การเลื่อนระดับกรณีสอบเปลี่ยนสายงาน (19 เม.ย. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามเปลี่ยนตำแหน่งในสายงานที่ไม่เกื้อ * * * ลกัน (19 เม.ย. 2558)    อ่าน 10550  ตอบ 27
อบต.บ่อภาค  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.บ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ (18 เม.ย. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง นักพัฒนาชุมชน3 อยากย้าย ไป จ.พิษณุโลกครับ (18 เม.ย. 2558)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.หัวรอ ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล (18 เม.ย. 2558)    อ่าน 794  ตอบ 14
อบต.วัดจันทร์ ตอบกระทู้ข้อร้องเรียนการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา จาก รร.อนุบาล (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 179  ตอบ 6
สถ.จ.พิษณุโลก ทม.อรัญญิก (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 172  ตอบ 9
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งโสตทัศนูปกรณ์ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.แม่ระกา นักวิชาการเงินและบัญชียังว่างอยู่มั้ยคะ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง นิติกร (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 105  ตอบ 3
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน