โครงการอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน [ 15 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 30 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [ 7 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 29  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจ [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวท [ 12 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 18 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559    [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 13 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนเมษายน 2559   [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2559   [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 16 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559   [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2559  [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 12 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2558  [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 13 
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 12 
รายงานงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 11 
ส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2558 [ 11 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 13 
 
 
   
   
 
การเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เยาวชนระดับพิ้นที่ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4433 ลว 28 ก.ค. 59 [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 68 
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4434 ลว 28 ก.ค. 59 [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 69 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 งวดที่6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ พล 0023.5/ว4467 ลว 29 ก.ค.59 [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
รายงานสถานะการดำเนินการในระบบสารสนเทศ E-plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 308 ลว 29 ก.ค. 59 [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
จัดสรรเงินรายได้ให้ อปท.ประจำเดือน มิถุนายน 2559 ที่ พล 0023.5/ว306 ลว 29 มิ.ย. 59 [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 59 
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุน ที่ พล 0023.3/307 ลว 29 ก.ค. 59 [ 29 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 52 
มติ ก.อบต.พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 176 
การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลุกฝังค่านิยมฯ ที่ พล 0023.3/ว 4435 ลว 28 ก.ค. 59 [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายฯ ที่ พล 0023.3/ว 4436 ลว 28 ก.ค. 59 [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ ที่ พล 0023.3/ว 4432 ลว 28 ก.ค. 59 [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ที่ พล 0023.2/12017 ลว 28 ก.ค.59 [ 28 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 67 
โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด พล 0023.1/ว304 ลว 27 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 108 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4373 ลว 27 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 164 
โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 ที่ พล 0023.2/11945 ลว 27 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 109 
แจ้งผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ที่ พล 72002/ว037 ลว 11 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 49 
การจัดการทอดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ พล 0023.3/ว 301 ลว 27 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 29 
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงาน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559 ฯ ที่ พล 0023.3/ว 300 ลว 27 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
รายงานข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 034 ลว 26 ก.ค. 59 [ 27 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 37 
แนวทางการปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4356 ลว 26 ก.ค.59 [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 83 
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4355 ลว 26 ก.ค. 59 [ 26 ก.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
 
การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว4283  [ 29 ก.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนาของคณะกรรมาธิการ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1479  [ 29 ก.ค. 2559 ]
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) สน.กศ. มท 0816.3/ว1476  [ 29 ก.ค. 2559 ]
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ ว1475  [ 28 ก.ค. 2559 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1474  [ 28 ก.ค. 2559 ]
เชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.4/ว96  [ 28 ก.ค. 2559 ]
การสำรวจจำนวนนักสงคัมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว81  [ 28 ก.ค. 2559 ]
ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว27  [ 28 ก.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 16 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท.  [ 28 ก.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0816.3/ว 1465 [รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๔ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0816.3/ว1455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สน.มถ. มท 0892.4/ว1430  [ 27 ก.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพตามมติคณะรัฐมนตรี สน.คท. มท 0808.2/9486-9561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/ว1450  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/ว1451  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9637  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9638  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) ครั้งที่ 17 ประจำปี ๒๕๕๙ สน.คท. มท 0808.3/9639  [ 27 ก.ค. 2559 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว1459  [ 27 ก.ค. 2559 ]
แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.2/ว76 22/07/2559  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป สน.บถ. มท 0809.2/ว74  [ 26 ก.ค. 2559 ]
การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว80  [ 26 ก.ค. 2559 ]
หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สน.บถ. มท 0809.2/ว73  [ 26 ก.ค. 2559 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1182  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1486  ตอบ 10  
   
 

 
ทต.วัดโบสถ์ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ปลูกต้นไม้ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินโครงการอันเนื่องพระราชดำร [ 30 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 24 
อบต.ตลุกเทียม รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.ตลุกเทียม รายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2558 [ 30 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.ตลุกเทียม แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 30 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.วังวน ประกาศ บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของอบต.วังวน ประจำปีง [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 22 
อบต.วังวน ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของอบต.วังวน ประจำปีงบประมาณ พ [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.พันชาลี โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์คุณภาพดิน [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
อบต.บึงพระ [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.นิคมพัฒนา ราคากลาง วิธีการคำนวนราคากลาง โครงการขุดลอกคลองป่าแวกจาก Box culvert – ถนนลาดยาง [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.นิคมพัฒนา ราคากลาง วิธีการคำนวนราคากลาง โครงการขุดลอกคลองจากบ้านนางพิม เสือสมิง –คลองทุ่งแ [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.นิคมพัฒนา ราคากลาง วิธีการคำนวนราคากลาง โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ (บ่อทราย) หมู่ที่ 2 บ้ [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและรายชื่อผู้ชนะการเสน [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
อบต.วังนกแอ่น ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 16 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าตำหนัก หม [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 19 
ทต.สนามคลี ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [ 29 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม รับโอน (ย้าย) หลายตำแหน่ง (31 ก.ค. 2559)    อ่าน 97  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (31 ก.ค. 2559)    อ่าน 447  ตอบ 7
อบต.ห้วยเฮี้ย  Renewed site (31 ก.ค. 2559)    อ่าน 0  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งนักวิชาการเงินว่าง (31 ก.ค. 2559)    อ่าน 524  ตอบ 8
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (29 ก.ค. 2559)    อ่าน 8786  ตอบ 1678
สถ.จ.พิษณุโลก นวก.พัสดุ อยากย้าย ที่ไหนว่างบ้าง (29 ก.ค. 2559)    อ่าน 152  ตอบ 4
ทต.ท่าทอง ขอไฟส่องสว่างในซอยจุฬามณี 1/1 (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 76  ตอบ 3
อบต.ห้วยเฮี้ย  Grown up placement (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.ห้วยเฮี้ย  Sexual pictures (28 ก.ค. 2559)    อ่าน 16  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก  ที่ไหนรับโอนย้าย ช่างโยธา บ้างคับ (27 ก.ค. 2559)    อ่าน 456  ตอบ 11
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน