กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดหนองแขม ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ ตังหวัดพิษณุโลก [ 18 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 20 


โครงการแก้ไขปัญหาด้านสังคม เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว [ 25 ส.ค. 2559 ]   อ่าน 64  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 เทศบาลตำบลบึงระมาณ ขอเชิญร่วมงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ วัดบ้านดงโคกขาม ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 14 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 26 
ประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบด [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 58 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู [ 13 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 11 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
สัมภาษณ์ระดับน้ำในโครงการแก้มลิงบึงระมาณ [ 10 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 28 
ต้อนรับผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 6 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
รายงานงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2559 [ 6 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต ผู้มีสิทธิ [ 5 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต ผู้มีสิทธิ [ 5 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิต ผู้มีสิทธิ [ 5 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ให้บังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ [ 5 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
 
 
   
   
 
แจ้้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2559 ที่ พล0023.2/ว6321 ลว. 26 ต.ค. 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 23 
พิธีสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว6299 ลว 25 ต.ค.59 [ 26 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 83 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6 ลว. 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 40 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) ที่ พล 0023.2/ว17202 ลว. 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 154 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6217 ลว 20 ต.ค. 59 [ 20 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 183 
สำรวจปริมาณผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (กรมโยธาธิการและผังเมืองพิษณุโลก) [ 19 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 94 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6327 ลว 26 ต.ค. 59 [ 26 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 0 
ข้อมูลผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 402 ลว 26 ต.ค. 59 [ 26 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 1 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมชนนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ "บัวบาทยาตรา" ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว 6330 ลว 26 ต.ค. 59 [ 26 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 2 
การจััดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม. 2560 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก่อสร้างลานกีฬา ด่วนที่สุด ที่่ พล 0023.3/ว 17389 ลว 26 ต.ค. 59 [ 26 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 3 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ พล 0023.2/ว6291 ลว. 25 ต.ค. 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 159 
มติให้ความเห็นชอบแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก อันดับครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 ฯ ที่ พล0023.2/ว588 ลว 13 ต.ค.59 [ 25 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 44 
ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.59 เรื่องกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณฯ ที่ พล 0023.5/ว6254 ลว 21 ต.ค.59 [ 25 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 31 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6259 ลว 21 ต.ค.59 [ 25 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 68 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 59) ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว6255 ลว 21 ต.ค.59 [ 25 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 42 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปี 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว6256 ลว 21 ต.ค.59 [ 25 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 111 
แผนปฎิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ พล 0023.4/ว6251 ลว 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 38 
การรายงานผลการฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 279 ลว 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 26 
รายงานการประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6252 ลว 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว 6250 ลว 21 ต.ค. 59 [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 25 
 
แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2196  [ 25 ต.ค. 2559 ]
ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่น ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ตามกำหนดเป็นประจำทุกเดือน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2186  [ 25 ต.ค. 2559 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2192  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2190  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว6056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 21 ต.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.3/ว16  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท.  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14604 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14606 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14607 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/14608 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว2129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว5862  [ 20 ต.ค. 2559 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2161  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2182  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ ด่วนมาก กม. มท 0804.1/ว2169  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/14510-14585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2172  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แจ้งสถานที่ทำการและหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน กยผ. มท 0815.1/ว2165  [ 20 ต.ค. 2559 ]
กำหนดและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายค่ายา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2175  [ 20 ต.ค. 2559 ]
การบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน เพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2177  [ 20 ต.ค. 2559 ]
ขอแก้ไขรายชื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษตัดสิทธิการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ส่วนที่เหลือทันที ตลอดปีการศึกษา 2559 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2178  [ 20 ต.ค. 2559 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2559 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก กค. มท 0803.4/ว2170  [ 19 ต.ค. 2559 ]
 
   
   
 
   
สอบถามตำแหน่งว่าง (4 ก.ย. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0  
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1201  ตอบ 1  
   
 

 
อบต.มะต้อง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกและนิคมสร้างตนเองทุ่งสานให้ความอน [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ ประฃาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.พันเสา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน ( [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้อแท้ ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ตั้งแต่บ้านอาจารย์ฉลอง(ต่อจากเดิม)หม [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.นครไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครไทย หมู่ 3 ตำบลนครไทย อำเ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
ทต.สนามคลี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านสนามคลี-บ้านบึง หมู่ที่ 6 [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.สนามคลี โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายประตูน้ำชลประทานถึงบึงแทงนาง หมู่ที่ 1 [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.มะต้อง โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับตำบลมะต้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.มะต้อง โครงการจัดงานพิธีวันปิยมหาราช 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.สนามคลี ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สา [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.สนามคลี ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยา [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลุกเทียม กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางรชการ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 2 
อบต.ชุมแสงสงคราม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและกรรมการพัฒนาเพื่อพิจารณา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดจันทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ราคากลาง) โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมไหล่ทางถนนสายประ [ 26 ต.ค. 2559 ]    อ่าน 7 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข ปีงบประมาณ 2560 (26 ต.ค. 2559)    อ่าน 361  ตอบ 99
อบต.ห้วยเฮี้ย Adult site (26 ต.ค. 2559)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.บางระกำ ขอขอบคุณเทศบาลตำบลบางระกำ (26 ต.ค. 2559)    อ่าน 4  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งว่าง (25 ต.ค. 2559)    อ่าน 136  ตอบ 2
อบต.วัดจันทร์ นำถังขยะมาวางไว้ใกล้หน้าต่างห้องนอน (25 ต.ค. 2559)    อ่าน 19  ตอบ 2
อบต.บึงพระ น้ำปะปา ม. 2 (ม.ชาวฟ้า) (24 ต.ค. 2559)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.หัวรอ ควรปรับปรุง (23 ต.ค. 2559)    อ่าน 40  ตอบ 2
ทต.หัวรอ ของเก่าเต็มถนน (22 ต.ค. 2559)    อ่าน 970  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย นักวิชาการพัสดุ (21 ต.ค. 2559)    อ่าน 159  ตอบ 5
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนย้าย (20 ต.ค. 2559)    อ่าน 99  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน