โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ติดเตียง) วันสงกรานต์ ปี 58 [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 41 


โครงการวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยห่วงใยผู้สูงอาุยุ ปี 58 [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 6 
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และประกาศฯวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเล [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ และประกาศฯวัน เวลา สถานที่ฯ ตำแหน่ง หัวหน้า [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ และประกาศฯกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเน [ 15 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลจ้างโครงการก่อส [ 24 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 75 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงา [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
เทศบาลตำบลบึงระมาณประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯฝ่ายอำนวยการ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 68 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายหนองปากคลอง ห [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphalt Concrete สายบ้านดง [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายยุ้ย ทับเทศ - บ้านนาย [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 58 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสวอง บุญประเสริฐ หมู [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 54 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหมอสมนึก หมู่ที่ ๖ บ้านห [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสุวรรณ หมู่ที่ ๖ บ้านหล่ [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยร้านอาหารแม่อัมพร หมู่ที่ [ 17 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
 
 
   
   
 
สำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา และการขอโอนกิจการจาก อปท. ที่ พล 0023.3/ว3166 ลว 22 พ.ค.58 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแก้ไข้ปัญหาสุนัขและแมว ครั้งที่ 2 /2558 ที่ พล 0023.3/ว3115 ลว 20 พ.ค.58 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
การตรวจสอบการคลังอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3167 ลว 22 พ.ค.58 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ)ปี 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.5/8712 ลว 21 พ.ค.58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
การกำหนดหลักกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรมของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 3140 ลว 21 พ.ค.58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 63 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 สนับสนุนเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ(เดือน พ.ค. 58) ที่ พล 0023.5/ว3137 ลว 21 พ.ค.58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 3139 ลว 21 พ.ค.58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
การให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3141 ลว 21 พ.ค. 58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัด อปท. การก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็วทุกโครงการภายในวันที่ 31 พ.ค. 58ฯ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 005 ลว 21 พ.ค. 58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว3114 ลว 20 พ.ค.58 [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 1/2558 ที่ พล 0023.5/ว215 ลว 20 พ.ค.58 [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 178 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว3073 ลว 19 พ.ค.58 [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
ขอเชิญประชุมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ฯ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว004 ลว 19 พ.ค. 58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 79 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานฯ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 185 ลว 19 พ.ค. 58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 63 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ปี 2558 งวดที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว8567 ลว 19 พ.ค.58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 84 
รายการสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่ พล 0023.3/ว3072 ลว 19 พ.ค.58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 71 
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการทุจริต ที่ พล 0023.4/ว207 ลว 15 พ.ค.58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
อบจ.ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองหนองเล็ก [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการและคัดเลือกเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 214 ลว 19 พ.ค. 58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว13 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2720  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1001  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1007 [บัญชีรายชื่อ]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/7277-7325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2558 ]
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1012  [ 19 พ.ค. 2558 ]
การจัดส่งคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1004  [ 19 พ.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว1003  [ 18 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) กค. มท 0803/1009  [ 18 พ.ค. 2558 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 956  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1271  ตอบ 10  
   
 

 
อบต.เนินมะปราง การป้องกันภัยโรคเอชไอวี [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมประจำเดือน [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศ กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศ เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ บริษัทเซาเออร์ จำกัด มอบเงินให้สำหรับผู้ประสบวาตภัย [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.มะตูม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 258 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.นิคมพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านไร่ ประกาศสอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหม [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.พันชาลี [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้อแท้ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เทเลอร์บรรทุกไม่ต่ำกว่า 3.3 ตัน จำนวน 1 คัน [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศ ผลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ประจำปี 2557 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้อแท้ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถแบคโฮขนาดเล็ก ขนาด 3 ตัน กำลังไม่น้อ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ท้อแท้ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถแบคโฮขนาดเล็ก ขนาด 3 ตัน กำลังไม่น้อยกว่า 28 แรงม้าพ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนไปเป็น ผอ.กองการศึกษา (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 365  ตอบ 6
สถ.จ.พิษณุโลก นวก.ส่งเสริมสุขภาพอยากย้าย (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 71  ตอบ 3
ทต.บางกระทุ่ม รับฟังความคิดเห็นชาวบางกระทุ่มครับ (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
ทต.บางกระทุ่ม สอบถามตำแหน่งนักบริหาร6 ในจังหวัดพิษณุโลกมีที่ไหนว่างบ้างคะ (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 83  ตอบ 1
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 2180  ตอบ 524
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย จพง.ป้องกันฯ (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 38  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน(ย้าย)วิเคราะห์ (21 พ.ค. 2558)    อ่าน 70  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก ก.อบต.เดือนนี้ประชุมวันที่เท่าไร... (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.บึงพระ ตัวชี้วัด (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.บึงพระ น้ำปะปาไม่ไหล (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 40  ตอบ 2
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน