ประชุมคณะกรรมการประเมินและติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 45 


โครงการศึกษาปรับปรุงข้อมูลศักยภาพพลังงานขยะ [ 13 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ, ครุภัณฑ [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 40 
ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลูกรัง ๖ โครงการ, ก่อสร [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงต [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 75 
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 28 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 53 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากา [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ๑ โครงการ, ก [ 10 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 80 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (ครั้ง [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 64 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง จ้างเหมาสอบราคาโครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานแ [ 18 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 74 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ของเทศ [ 18 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 74 
ประมูลจ้างโครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานและอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 9 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 101 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ, ครุภัณฑ์สำนักงาน ๙ รายการ, ค [ 24 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 76 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ [ 20 ก.ย. 2556 ]   อ่าน 73 
 
 
   
   
 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/18 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
การดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 203 ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2557ที่ พล 0023.3/ว19 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
การเสนอเรื่องขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว 3773 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
รายละเอียดแบบรายงานตัวชี้วัด ที่ พล 0023.3/ว204 ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
ขอเชิญประชุม ที่ พล 0023.1/ว202 ลว 10 ก.ค.57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 57 
มาตรการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่ พล0023.3/ว 3747 ลว. 9 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่ดินจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 3751 ลว. 9 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 30 
รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่่ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ที่ พล 0023.3/ว 3748 ลว. 9 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
การประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ วิทยุสื่อสาร ที่ พล 0023.3/ 17 ลว. 9 ก.ค. 57 [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
รายงานจำนวนเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม -16 พฤษภาคม 2551 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว201 ลว. 9 ก.ค. 57 [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการสหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบลในจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 200 ลว. 9 ก.ค. 57 [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 29 
การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ที่ พล 0023.2/ว 3715 ลว. 9 ก.ค. 57 [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 71 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พงศ. 2558-2560) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว 3713 ลว. 9 ก.ค. 57 [ 9 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 86 
ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ที่ พล 0023.3/ว 199 ลว. 7 ก.ค. 57 [ 7 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ พล 0023.2/ว 3617 ด่วนที่สุด ลว. 7 ก.ค. 57 [ 7 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 162 
ขอเชิญปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกลตามวันและเวลาดังกล่าว ที่ พล 0023.2/ว 16 ด่วนที่สุด ลว. 7 ก.ค. 57 [ 7 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 140 
ขอเชิญประชุมร่วมพิจารณาการทบทวนผลการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว 197 ด่วนที่สุด ลว. 4 ก.ค. 57 [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 230 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3604 ลว. 3 ก.ค. 57 [ 3 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 220 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ที่ พล 0023.3/ว 3603 ด่วนที่สุด ลว. 3 ก.ค. 57 [ 3 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1136 [ฟอร์ม สบศ.1-3] [แนวทางประมาณการ 2558]  [ 8 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1149  [ 8 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1148  [ 8 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1146  [ 8 ก.ค. 2557 ]
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักเกณฑ์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1138  [ 7 ก.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว79 [รายชื่อ]  [ 7 ก.ค. 2557 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานจำนวนเด็กเล็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 16 พฤษภาคม 2551 ตามแบบรายงานข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1131  [ 7 ก.ค. 2557 ]
การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 สน.สส. มท 0891.3/ว1109  [ 7 ก.ค. 2557 ]
การประกวด โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1128  [ 7 ก.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ สล. มท 0801.3/ว20  [ 7 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สน.คท. ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว1135  [ 7 ก.ค. 2557 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1125  [ 4 ก.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว49  [ 4 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1124  [ 4 ก.ค. 2557 ]
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว78  [ 4 ก.ค. 2557 ]
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน สน.บถ. มท 0809.5/ว77  [ 4 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1120  [ 3 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1119  [ 3 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2557 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว25  [ 3 ก.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (เมษายน-กันยายน 2557) สน.บถ. มท 0809.2/ว1116  [ 3 ก.ค. 2557 ]
แจ้งกำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว11  [ 3 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2557 สน.สส. มท 0891.3/ว1110  [ 3 ก.ค. 2557 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว18  [ 2 ก.ค. 2557 ]
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว32  [ 2 ก.ค. 2557 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 777  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1117  ตอบ 10  
   
 

 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก แห่เทียนเทียนพรรษา ๙ วัด [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บึงกอก ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวั [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยที่เข [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนา [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปไร่นายลก แจ้งบัว หมู่ที่ 3 [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านน [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนา [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายคอย ภายโต หมู่ที่ 3 ตำบล [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนา [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.วัดจันทร์ หมู่่ท [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านโรงเลื่อย ในวันที่ 8 ก.ค [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านห้วย [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองมะเกลือ ต.ศรีภิ [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 8 บ้านบึง ต.ศรีภิรมย์ [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองห้วยชัน ต.ศรีภ [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
อบต.วังวน อบต.วังวน รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองคลัง 7 (11 ก.ค. 2557)    อ่าน 5  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก การปรับเงินเดือนเป็นวุฒิป.โท (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 24603  ตอบ 47
สถ.จ.พิษณุโลก เลื่อนระดับ 5 ไป ระดับ 6 กรณีเปลี่ยนสายงาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก เลื่อนระดับ 5 ไป 6 (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 50  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ขออนุญาตสอบถามการเลื่อนระดับจาก ๕ ไป ๖ (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 49  ตอบ 1
อบต.วังยาง แจ้งปัญหาถนน (9 ก.ค. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ค่ะ (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 4656  ตอบ 50
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วังทอง ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหลายตำแหน่ง (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 208  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 30  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน (8 ก.ค. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน