โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ (ติดเตียง) วันสงกรานต์ ปี 58 [ 1 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 79 


โครงการวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยห่วงใยผู้สูงอาุยุ ปี 58 [ 29 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 96  
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถท [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 13 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 9 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 6 
ประกาศขอบเขตดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ AS [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE ๑ โครงการ, [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 16 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 19 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรือง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้า [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรือง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการต่อเติม [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรือง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรือง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สัมภาษ [ 10 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 24 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเ [ 10 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
 
 
   
   
 
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/379 ลว 3 ก.ย.58 [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
ให้ อปท.ที่มี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตามโปรแกรม CCIS ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว380 ลว 3 ก.ย.58 [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 14 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2558 ลว. 26 ส.ค 58 (เฉพาะเรื่องขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้าง กำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ ยุบเลิกตำแหน่ง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเทศบาลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560))) [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 73 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที 8/2558 วันที่ 27 ส.ค.58 [ 3 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 158 
เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนที่แม่บทของ อปท. วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/013 ลว 2 ก.ย.58 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 74 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 25858 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 182 
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงปม.พ.ศ.2560 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงปม. พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว5334 ลว 1 ก.ย.58 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 46 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต ที่ พล 0023.1/ว5396 ลว 2 ก.ย.58 [ 2 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 66 
ให้อปท.เร่งรัดการเบิกจ่ายและดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ที่ พล 0023.5/ว338 ลว 1 ก.ย.58 [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 71 
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 ที่ พล 0023.3/ว377 ลว 1 ก.ย.58 [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 23 
ขอให้สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 376 ลว 1 ก.ย.2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 82 
โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอย ที่ พล 0023.3/ว 374 ลว 1 ก.ย.2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5354 ลว 31 ส.ค.58 [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
สำรวจผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4346 ลว 28 ส.ค. 58 [ 31 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 187 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5341 ลว 28 ส.ค. 58 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 391 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงแผนอัตตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว371 ลว 27 สิงหาคม 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 170 
แจ้งจังหวัดให้รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/480 ลว 18 ส.ค. 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 151 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 6 ที่ พล 0023.5/ว368 ลว 26 ส.ค.58 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 185 
ตรวจสอบนำเข้าข้อมูลในระบบ E-plan ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว369 ลว 26 ส.ค. 58 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 288 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2558 ประจำเดือน พค.58 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว14700 ลว 26 ส.ค.58 [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 209 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1829  [ 2 ก.ย. 2558 ]
คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ กค. มท 0803/ว1821 [คู่มือ]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1822  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1823  [ 2 ก.ย. 2558 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดำเนินการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis) สน.กศ. มท 0893.4/ว1820  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนสิงหาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/13458-13533 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกร กจ. มท 0802.3/406  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กจ. มท 0802.3/ว53  [ 1 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1812  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว79  [ 1 ก.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 978  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1325  ตอบ 10  
   
 

 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถท [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
ทต.บางระกำ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก ทน.พล ประกาศประมูลจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธี (MBT) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก ทน.พล ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราเมศวร (ถนนเอกาทศรถ - ถนนสน [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก ทน.พล ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระลือ ซอย 9/1 ด้วยระบบอิเล็ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก ทน.พล. ประกาศประมููลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนบรมไตรโลกนารถ (ห้ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.หัวรอ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดตั้งเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ จ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.หัวรอ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทขุดล้อเหล็ก ขนาด 3 ตัน ฯลฯ จำนวน 1 คัน [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดจันทร์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดจันทร์ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.วงฆ้อง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอนาฬิการ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีภิรมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ โดยนายกทรงธรรม เกิดคุณธรรม จัดทำโครงการฝึกอาชีพระ [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.วังนกแอ่น ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 3 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก อยากทราบตำแน่งงานว่างที่วุฒิม.6สามารถทำได้ (3 ก.ย. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก เจ้าพนักงานพัสดุ ที่ไหนว่างบ้าง (3 ก.ย. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 5
สถ.จ.พิษณุโลก ร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม (3 ก.ย. 2558)    อ่าน 3420  ตอบ 36
ทต.หัวรอ สอบถามตำแหน่งว่าง (3 ก.ย. 2558)    อ่าน 25  ตอบ 1
อบต.บึงพระ ถนนหน้าบ้านนายก จากสี่แยกไปตลาดบึงพระ ฝาท่อเปิดเกือบตลอดสาย รถสัญจรไปมาหรือเด็กเ (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 64  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รบกวนสอบถามเรื่องการโอนย้ายคะ (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 140  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถาม (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 59  ตอบ 0
ทต.ท่าทอง น้ำปะปา (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 76  ตอบ 6
สถ.จ.พิษณุโลก สวัสดีค่ะ (2 ก.ย. 2558)    อ่าน 75  ตอบ 1
อบต.บ้านกลาง รบกวนสอบถาม (1 ก.ย. 2558)    อ่าน 11  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน