โครงการอาสาดูแลงานจิตเวช [ 26 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 9 


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบึงระมาณ [ 26 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 5 
 
 
 วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 วันนี้มีอะไร : เทศบาลตำบลบึงระมาณ เชิญร่วมงานวันอสม.ประจำปี 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาข้างสำนักงานที่ดิน ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ใช้ในงานเทศ [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 101 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ๔ โครงการ, ก่ [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 46 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ, ครุภัณฑ [ 4 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2557 เทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 21 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
ประกาศการขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลต [ 28 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลูกรัง ๖ โครงการ, ก่อสร [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงต [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 80 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบึงระมาณ ประจำ [ 24 มี.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ของเทศบาลตำบลบึงระมาณ [ 28 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 60 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคากา [ 22 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 59 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ ๑ โครงการ, ก [ 10 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 93 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (ครั้ง [ 25 ธ.ค. 2556 ]   อ่าน 84 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง จ้างเหมาสอบราคาโครงการสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานแ [ 18 พ.ย. 2556 ]   อ่าน 81 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ ของเทศ [ 18 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 87 
 
 
   
   
 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ พล 0023.3/ว330 ด่วนที่สุด ลว.19ส.ค.57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
การกรอกข้อมูลในแบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบคมนาคม ที่ พล 0023.3/ว23 ด่วนที่สุด ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 165 
การเสนอเรื่องขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2557 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 325 ลว. 18 ส.ค. 57 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 385 
สูตรการคำนวณการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 681 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (อำเภอบางระกำ) ที่ พล 0023.2/ว347 ลว 26 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 10 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (อำเภอบางกระทุ่ม) ที่ พล 0023.2/ว351 ลว 29 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว4514 ลว 20 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 15 
พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ พล 0023.3/ว95 ลว. 27 ส.ค. 57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 12 
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว4641 ลว 25 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
แบบฟอร์มประเมินตนเองด้านการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. ฯลฯ ที่ พล 0023.4/ว336 ลว 21 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 149 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4609 ลว 22 ส.ค.57 [ 22 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 136 
ขอเชิญประชุม (O-NET) ที่ พล 0037.3/ว335 ลว 21 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 4 ที่ พล 0023.5/ว333 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 151 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.5/ว 332 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 179 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง ที่ พล 0023.4/ว4512 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 117 
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 90 
สำรวจอปท.ที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบแข่งขันแทน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว4506 ลว 19 ส.ค.57 [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 103 
ขอให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธรณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา ที่ พล 0023.3/ว4507 ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารราคัดเลือกเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านกรมส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ พล 0023.3/ว 328 ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
โครงการการพัฒนาข้อมุลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18กลุมจังหวัด ที่ พล 0023.1/ว327 ลว 18 ส.ค.57 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1428  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1409  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1426  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว48  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ สน.พส. มท 0810.2/ว1417  [ 25 ส.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1414  [ 25 ส.ค. 2557 ]
การรายงานผลการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1415  [ 25 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สน.คท. มท 0808.5/ว29  [ 22 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1404 [รายชื่อ]  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว1400  [ 21 ส.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว17  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1399 [รายชื่อ]  [ 21 ส.ค. 2557 ]
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1396  [ 21 ส.ค. 2557 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1397  [ 21 ส.ค. 2557 ]
การติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1398  [ 21 ส.ค. 2557 ]
 
   
   
 
   
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 794  ตอบ 1  
การติดต่อราชการ (7 เม.ย. 2557)    อ่าน 1137  ตอบ 10  
   
 

 
อบต.ป่าแดง การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าแดง ต้องการรับโอนย้ายช่างไฟฟ้า [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าแดง กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหาร [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกสลุด โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป "หลักสูตร ศิลปะ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวัดพริก จำนวน 5 โครงการ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวัดพริก จำนวน 5 โครงการ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.สนามคลี โครงการสอนผูกผ้าในพิธีต่างๆ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.นิคมพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.พรหมพิราม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านสะพานห [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวัดพริก จำนวน [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านมุง โครงการผู้สูงอายุสัญจร ประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.พันชาลี ร่วมพิธี 12 สิงหามหาราชินี [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.พันชาลี การจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิ [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.พันชาลี ประชุมสภา อบต.พันชาลี สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 3/2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.พันชาลี ประชุมสภา อบต.พันชาลี สมัยสามัญสมัยที่3 ครั้งที่ 2/2557 [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
อบต.บึงพระ 1 ทศวรรษ แห่งการพัฒนาตำบลบึงพระ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 114  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก อยากทราบตำแหน่งธุรการ 2 ค่ะ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 68  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก หนุ่ม อบต ตัดพ้อ แด่จักหน่อย (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 87  ตอบ 4
อบต.ป่าแดง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ป่าแดง การแจ้งเรื่องร้องเรียน (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก มติที่ประุชม ก.อบต.เดือนสิงหาคม 2557 (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 80  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อยู่เวรกลางคืน ของผู้หญิง (27 ส.ค. 2557)    อ่าน 480  ตอบ 10
สถ.จ.พิษณุโลก ที่ไหนรับโอนบ้างคะ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 33  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับจาก 5 ไป 6 ค่ะ (26 ส.ค. 2557)    อ่าน 5345  ตอบ 54
สถ.จ.พิษณุโลก เจ้าพนักงานธุรการอยากย้ายคะ (25 ส.ค. 2557)    อ่าน 56  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน