วัดปลักแรด
 
 
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2554
 เทศบาลตำบลบึงระมาณขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100) วัน ในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ วัดดงโคกขาม ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
 
 
 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 13 
รายงานผลการจัดเก็บภาษีฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 [ 21 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ นอกสถานที่ราชกา [ 18 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 18 
รายงานงบทดลอง-งบเงินรายรับประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 10 
รายงานผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2) [ 10 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 12 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 16 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการบริหารจั [ 29 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 28 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยา [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 27 
รายชื้อผู้ซื้อแบบโครงการก่อสร้างถนนลา่ดยาง สายบ้านดงโคกขาม-บ้านทุ่งชา (ต่อจากเดิ [ 27 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 26 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด.๒) เพิ่มเติม ประจำปีงบ [ 24 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ (ผด. ๒) เพิ่มเติม [ 20 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง [ 17 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 28 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 [ 16 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 30 
รายงานงบทดลองและงบรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 15 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบ [ 14 มี.ค. 2560 ]   อ่าน 28 
 
 
   
   
 
มติการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษยน2560 ที่ พล0023.2/ว2475 ลว.28 เม.ย. 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 100 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ พล 0023.4/ว 2490 ลว 28 เม.ย. 60 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 25 
มติ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2560 ที่ พล 0023.2/ว2493 ลว 28 เม.ย.60 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 125 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2437 ลว 26 เม.ย. 60 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 51 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 21-30 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 31 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2450 ลว 26 เม.ย. 60 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 24 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 ที่ พล 0023.5/ว2435 ลว 26 เม.ย. 60 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 20 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว2413 ลว 25 เม.ย. 60 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 31 
การโอนจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาส 3 ที่ พล. 0023.5/ว2438 ลว 26 เม.ย. 60 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 25 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ที่ พล 0023.5/ว24851 ลว. 26 เม.ย. 60 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 29 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสื ที่ พล 0023.5/ว2436 ลว 26 เม.ย. 60 [ 28 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 27 
ขอให้ส่วนราชการ อปท.ดำเนินการและขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ที่ พล 0023.3/ว 130 ลว 27 เม.ย [ 27 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 49 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 127 ลว 27 เม.ย. 60 [ 27 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 96 
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลบุคลากรถ่ายโอน ที่ พล 0023.2/ว124 ลว 26 เม.ย. 2560 [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 71 
การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553 ที่ พล0023.2/ว2441 ลว.26 เม.ย. 2560 [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 151 
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพิ้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2440 ลว 26 เม.ย. 60 [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 40 
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ที่ พล 0023.3/ว2439 ลว 26 เม.ย 60 [ 26 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 33 
แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว121 ลว. 25 เม.ย. 60 [ 25 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 62 
การประกวดคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาดในระดับตำบลและการคัดเลือกอำเภอสะอาดในระดับจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว2386 ลว 24 เมย 60 [ 24 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 83 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่ อบจ. ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.3/ว660 ลว 24 มี.ค. 60 [ 24 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 77 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สน.คท. มท 0808.3/ว886 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว879 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว880  [ 28 เม.ย. 2560 ]
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว882 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว883  [ 28 เม.ย. 2560 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กยผ. มท 0815.2/ว827  [ 28 เม.ย. 2560 ]
การรายงานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว876 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 สน.คท.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว867 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปเพิ่มเติม กจ.  [ 27 เม.ย. 2560 ]
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5/2560 ด่วนมาก กศ.  [ 25 เม.ย. 2560 ]
โครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว853  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2185  [ 25 เม.ย. 2560 ]
แจ้งยอดการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) สน.บถ. มท 0809.2/ว26 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2560 ]
รับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สล. มท 0801.3/ว37  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว840  [ 25 เม.ย. 2560 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว837  [ 25 เม.ย. 2560 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว823  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 สน.คท  [ 24 เม.ย. 2560 ]
ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว828  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว826  [ 24 เม.ย. 2560 ]
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว2072  [ 24 เม.ย. 2560 ]
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว820  [ 21 เม.ย. 2560 ]
ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ กพส. มท 0810.5/ว814  [ 21 เม.ย. 2560 ]
 
   
   
 
   
สอบถามตำแหน่งว่าง (4 ก.ย. 2558)    อ่าน 62  ตอบ 0  
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1239  ตอบ 1  
   
 

 
ทต.หัวรอ ประกาศเทศบาลตำบลหัวรอ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 9 
อบต.บึงพระ ประกาศแจ้งราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรอลิค จำนวน 1 [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.บ้านน้ [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.วังนกแอ่น ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีภิรมย์ วันที่ 28 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ โดย นายกทรงธรรม เกิดคุณธรรม [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
อบต.ชมพู รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 12 
อบต.ชมพู รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
อบต.วังนกแอ่น อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการจัดกิจรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุป [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 3 
อบต.พันชาลี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ ป.ป.ช. 1 [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
อบต.ชมพู ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์ก [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 13 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้า [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 8 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้า [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 7 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้า [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้า [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าทอง ประกาศเทศบาลตำบลท่าทอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้า [ 28 เม.ย. 2560 ]    อ่าน 5 
 
 
กลุ่มบางแก้ว เซรามิค
 
 
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (29 เม.ย. 2560)    อ่าน 10781  ตอบ 1720
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข ปีงบประมาณ 2560 (29 เม.ย. 2560)    อ่าน 1252  ตอบ 284
สถ.จ.พิษณุโลก ทหารขอโอนย้ายครับ (28 เม.ย. 2560)    อ่าน 140  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ในพิษณุโลก ที่ไหนมีรับโอน-ย้าย เจ้าพนักงานธุรการบ้างคะ (28 เม.ย. 2560)    อ่าน 20  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการที่ไหนว่างบ้าง (27 เม.ย. 2560)    อ่าน 105  ตอบ 2
อบต.บ้านดง (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.วังโพรง (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.นครป่าหมาก (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.นครป่าหมาก (+++หมอชู++สูตรใหม่ดั้งเดิม++)ยาสมุนไพร รักษาโรคทั่วไป (สูตรหมอชูโดยตรง ไม่มีสาร (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 10  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ไผ่ขอดอน รับโอน นวก.การเงินและบัญชี (26 เม.ย. 2560)    อ่าน 44  ตอบ 0
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บึงระมาณ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
  การไฟฟ้า
  การประปา
  การสื่อสาร
  การบริการประชาชน